Άρθρο 29 – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/103/ΕΚ

Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 115/2004 όπως αυτό ισχύει και έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την 26η Σεπτεμβρίου 2008, αποσύρονται από την αγορά.

  • 15 Ιουλίου 2010, 13:13 | Φωτεινή Κανατσούλη

    Το διατακτικό της παραγράφου 5 του άρθρου 28 σχετικά με τις διαδικασίες απόσπασης προσωπικού στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. θα πρέπει να καταστεί σαφέστερο ώστε να μην δημιουργηθούν ασάφειες κυρίως για τους προερχόμενους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε αυτοί να υπάρχει ισομέρεια διασφάλισής τους όπως και με τους προερχόμενους από τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εσωτερικοί κανονισμοί φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν έχουν την πληρότητα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα με αποτέλεσμα αποσπασθέντες με παρόμοιες διατάξεις στο παρελθόν να έχουν μειωτικές συνέπειες κατά την επάνοδό τους στη θέση τους και προβλήματα στη μισθοδοσία τους. Αυτό που προτείνεται είναι στο τέλος του α΄ εδαφίου να προστεθεί το ίδιο διατακτικό για τον χρόνο απόσπασης και την δυνατότητα ανανέωσής του όπως αναφέρεται για τους αποσπασμένους στην ΣΥΓΑΠΕΖ (παρ. 3 του ίδιου άρθρου) καθώς και σχετικό διατακτικό για την απρόσκοπτη συνέχεια της εξέλιξής τους στην υπηρεσία τους (παγιωμένες διατάξεις που όμως δεν αναφέρονται). Συμπληρωματικά, η διατύπωση του β΄ εδαφίου για την συνέχεια των αποδοχών που είχαν στην υπηρεσία τους θα πρέπει να γίνει σαφέστερη. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 5 ως ακολούθως:
    5. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3818/2010(ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
    « 6. Η απόσπαση προσωπικού, που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. γίνεται, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται για τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιφυλασσομένων των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Στο προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., πέραν των αποδοχών που καθορίζονται από τις γενικότερες διατάξεις και εξειδικεύονται με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλονται και οι αποδοχές και τα επιδόματα που ελάμβανε στον φορέα από τον οποίο αποσπάται.

    Ακολουθεί η αναφερόμενη ως 6 παράγραφος η οποία πρέπει να αναριθμηθεί σε 7 (έβδομη). ….»