Άρθρο 6 – Προγράμματα και Δικαιούχοι

1. Τα προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ταμείου είναι αυτά που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους εποπτευόμενους οργανισμούς του, άλλα υπουργεία, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, των οποίων οι σκοποί είναι συμβατοί με τους σκοπούς του Ταμείου και του εκάστοτε χρηματοδοτικού προγράμματος.

2. α. Η δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με την επιφύλαξη τυχόν οριζομένων σε άλλες ειδικότερες διατάξεις, περιλαμβάνει ενδεικτικώς:

ι) Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική

ιι) Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας

ιιι) Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις/έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι.

β. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από συμπλήρωμα προγραμματισμού στο οποίο εξειδικεύεται ο προϋπολογισμός  και κατανέμεται στο χρόνο ισχύος του προγράμματος. Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσδιορίζονται οι τελικοί δικαιούχοι χρηματοδότησης.

γ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων/έργων εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Οι ελάχιστες κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής είναι πάντως η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος και η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης.

δ. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους, μπορεί να γίνεται με τον «Οδηγό Διαχείρισης Πράσινων Παρεμβάσεων», ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιου του Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή των προγραμμάτων λεπτομέρεια.

4.Πριν την έγκριση κάθε περιβαλλοντικού προγράμματος, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου περίληψη του προγράμματος και των επιμέρους στοιχείων αυτού (κατηγορίες δράσεων, χρονοδιάγραμμα, οικονομικός προγραμματισμός, δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι), καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οποιοσδήποτε δικαιούται να υποβάλλει παρατηρήσεις για το προτεινόμενο πρόγραμμα.

5. Οι ειδικότεροι σκοποί για τους οποίους διατίθενται οι Πράσινοι Πόροι εξειδικεύονται στις διατάξεις με τις οποίες οι πόροι αυτοί έχουν κατά περίπτωση επιβληθεί ή θεσμοθετηθεί, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο  2 του άρθρου 3.

 • 20 Ιουλίου 2010, 00:50 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  είνα ζητούμενο οι πόροι του ταμείου να διατεθούν σε υποβαθμισμένες περιοχές όπως η περιοχή του Μεταξουργείου αλλά και περιοχές που αναπτύχθηκαν άναρχα, είναι πολυπληθείς και δεν πληρούν ούτε τις βασικές υποδομές(αποχέτευση, χώροι πρασίνου, σχολεία, δρόμοι κα), όπως ο οικισμός Βιολί Χαράκι στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου και να μην καταναλωθούν για πολιτικές σκοπιμότητες όπως μέχρι σήμερα.Επίσης, είναι αίτημα των καιρών να υπάρχει διαφάνεια και αιτιολόγηση των προγραμμάτων. Τέλος, είναι ευκαιρία για την ανάδειξη της ελλήνικής αρχιτεκτονικής να επιλεγούν οι μελέτες με διαγωνισμούς.

  Με εκτίμηση
  Εμμανουέλα Βερνάδου

 • Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ:

  Συμφωνούμε με την άποψη ΔΕΗ ΑΕ για δημόσια διαβούλευση του «Οδηγού Διαχείρισης Πράσινων Παρεμβάσεων».

 • 19 Ιουλίου 2010, 18:42 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο δ
  Θα ήταν σκόπιμο ο «Οδηγός Διαχείρισης Πράσινων Παρεμβάσεων» να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση πριν την έκδοσή του.

 • 12 Ιουλίου 2010, 20:39 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  1. Πρέπι να διευκρινισθεί το είδος των σωματείων ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων. Ειναι πολύθ αόριστο αυτό και εγκυμονεί κινδύνους για ΜΚΟ που θα φτιάχνονται σε μια νύκτα ή σωματεία σφραγίδες. Προτείνω να απαλειφθεί το συγκεκριμένο τμήμα.