Άρθρο 10 – Οργανισμός Λειτουργίας – Κανονισμοί

1. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου.  Με τον Οργανισμό Λειτουργίας συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές  τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου,  βαθμού και ειδικότητας

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την κάλυψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

δ) Τα προσόντα του Προϊσταμένου οργανικών μονάδων

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του αρ. 25 του ν.1943/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Η στελέχωση  του νομικού προσώπου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά κλάδο και ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύει. Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς ή σε άλλους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσής τους.

3.Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ταμείου αναλαμβάνεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  Επίσης συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπρόσθετα το Πράσινο Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου να προσλαμβάνει δικηγόρους για ορισμένη υπόθεση ή για συγκεκριμένο εξώδικο έργο.

4.Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας, το Ταμείο υποστηρίζεται  από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που διατίθεται ή αποσπάται κατά προτεραιότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από άλλα υπουργεία, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για τον σκοπό αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστώνται και κατανέμονται έως είκοσι (20) συνολικά θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρούνται μόνο με απόσπαση. Οι αποσπάσεις του ανωτέρω προσωπικού γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπασμένοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

5.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου εγκρίνονται κανονισμοί για την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»

  • 19 Ιουλίου 2010, 21:16 | Επιστημονικό Προσωπικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

    Παρ 1ε): Γίνεται λάθος αναφορά σε νόμο (σωστό: 1943/1991).