Άρθρο 17 – Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», επεξεργάζεται τα στοιχεία των υποβληθεισών αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», ο δασικός χάρτης αποστέλλεται μαζί με τις αντιρρήσεις στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.
2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις θεωρείται από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας εντός σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13, ο δασικός χάρτης θεωρείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παράδοση στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας των αντιρρήσεων και των επεξεργασμένων από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» στοιχείων. Εφόσον απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης θεωρείται το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την αρχική υποβολή του.
3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.
4. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματά που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 στις οποίες εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
5. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις προσωρινή ισχύ έως την εξέτασή τους κατά το άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

  • 18 Ιουλίου 2010, 16:00 | ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

    Τι θα γίνει για αυτούς που είναι αποδεδειγμένα στο εξωτερικό και δεν καταθέσουν αντίρρηση? Χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα διεκδίκησης?

  • 17 Ιουλίου 2010, 19:56 | ΚΩΣΤΑΣ

    όχι άλλη πράσινη γραμμή…χρησιμοποιείται ήδη αυτό το χρώμα στον δασικό χάρτη
    τι σημαίνει προσωρινή ισχύς στα τμήματα με αντίρρηση, μπορώ να υποβάλλω μηνύσεις?