Άρθρο 18 – Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην έδρα του οικείου Δασαρχείου, άλλως στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας. Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία και συγκροτούνται από ένα δασολόγο, υπάλληλο του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως Πρόεδρο, ένα τοπογράφο μηχανικό, υπάλληλο του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και ένα δικηγόρο, μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής.
2. Για την επίλυση των νομικών και των τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασία που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, οι ΕΠ.Ε.Α. μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αντίστοιχα. Το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α. στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την αποστολή του στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Η γνωμοδότηση των ανωτέρω οργάνων συντάσσεται κατά προτεραιότητα, έχει το χαρακτήρα της σύμφωνης γνώμης και είναι δεσμευτική τόσο για την ΕΠ.Ε.Α. που υπέβαλε το σχετικό ερώτημα όσο και για τις λοιπές ΕΠ.Ε.Α., ενώπιον των οποίων ανακύπτει το ίδιο ζήτημα. Με μέριμνα της οικείας Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας η γνωμοδότηση κοινοποιείται σε όλες τις ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς της.
3. Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δασικού χάρτη, έως την ολοκλήρωσή του, και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α. καταρτίζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων, τοπογράφων μηχανικών και άλλων κλάδων οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα επιτρέπεται οι υπάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση, για διάστημα έως έξι μήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου.
Για την κάλυψη των ιδίων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία ή εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα την προσωρινή διάθεση για διάστημα έως έξι μήνες με αποκλειστική απασχόληση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και έχουν πτυχίο ΑΕΙ δασολόγου ή τοπογράφου μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή, για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Η αποζημίωση των μελών των ΕΠ.Ε.Α. και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, και καλύπτεται στο σύνολό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων.
5. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέταση μαζί με περιληπτικό κατατοπιστικό υπηρεσιακό σημείωμα καθώς και όλα τα στοιχεία που συνυπέβαλε ο ενδιαφερόμενος. Κάθε ΕΠ.Ε.Α. συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο η ΕΠ.Ε.Α. δύναται να διενεργεί αυτοψία, να ζητά στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία και να καλεί στις συνεδριάσεις της τους ενδιαφερόμενους προς παροχή διευκρινίσεων.
6. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους από τις εργασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δύναται να προβαίνει αμέσως, χωρίς άλλη διατύπωση, σε αντικατάστασή του.
7. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών.

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:38 | Ιορδάνης Τζαμτζής

  Είναι θετικό το γεγονός ότι ο χρόνος προθεσμίας εξέτασης των αντιρρήσεων ορίζεται στους 4 μήνες καθώς και ότι οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

 • 19 Ιουλίου 2010, 18:48 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1
  Χρήσιμη θα ήταν η θέσπιση ειδικής προθεσμίας, εντός της οποίας οι εκάστοτε Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα οφείλουν να απαντούν επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων. Από προηγούμενη εμπειρία προκύπτει, ότι η διαμόρφωση κρίσης από τις υπάρχουσες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων μπορεί να καθυστερήσει για πέντε και πλέον χρόνια.

 • 18 Ιουλίου 2010, 16:23 | ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Πρέπει για να ισχύσει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας στις επιτροπές να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν αντιρρήσεις όπου θα αποδεικνύεται και η μορφή της εξεταζόμενης περιοχής άλλως θα υπάρξουν αμφισβητήσεις. Κατά την εξέταση της αντίρρησης πρέπει να αποδεικνύεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν είναι άλλα από τις αεροφωτογραφίες η μορφή της περιοχής. Επίσης η απόφαση της επιτροπης να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πριν την κύρωση του Δασικού χάρτη.
  Ωστόσο βάσει του Ν 998/1979 αν κατά τη διαδικάσία πράξης χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κάποιου η ιδιοκτησία χαρακτηρίζετο δασική έκανε ένσταση σε Ββάθμο επιτροπή. Τώρα όπως φαίνεται το χάνει αυτό το δικαίωμα.

 • 17 Ιουλίου 2010, 21:29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  Θεωρώ πολύ καινοτόμο τη διάταξη με τον ορισμό δικηγόρου στις επιτροπές. Τα μέχρι τώρα σχόλια βάλουν κατά ανεπίτρεπτο τρόπο κατά των δικηγόρων. Όμως θεωρώ ότι η παρουσία εμπείρου στο αντικείμενο Δικηγόρου θα βοηθήσει πολύ στη λήψη απόφασης. Εξ άλλου τα νομικά θέματα που ανακύπτουν στις επιτροπές μόνο ένας νομικός μπορεί να τα λύσει. Θεωρώ ότι ο Δικηγόρος πρέπει να προεδρεύει στην επιτροπή και όχι ο δασολόγος. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα τις αντιρρήσεις δίκαζε ένας Ειρηνοδίκης σε πρώτο βαθμό και το Πολυμελές Πρωτοδικείο σε δεύτερο βαθμό. Θεωρώ ότι δεν απαιτούνται στην επιτροπή περισσότεροι από ένας Δασολόγος. Επίσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ειδική εισήγηση απο τον Δασολόγο για την εξεταζόμενη υπόθεση και για ποιους λόγους ζητείται η παραδοχή των αντιρρήσεων ή η απόρριψή τους .΄Οπως επίσης και απο τους μηχανικό και δικηγόρο για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης πρέπει υποχρεωτικά να καλείται ο ενδιαφερόμενος κατά τη συζήτηση των αντιρρήσεών του. Τέλος πρέπει να δοθεί δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο αλλά και στο Δημόσιο της κρίσης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης από το αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

 • 17 Ιουλίου 2010, 01:09 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα ως δασολόγος και μέλος επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων.
  Ο δασικός χάρτης θα δείχνει που υπάρχει «δάσος και δασική έκταση» και που «Μή δασική έκταση».
  Σε τι λοιπόν συνίσταται μια αντίρρηση?? Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αντιρρήσεις θα ισχυρίζονται ότι κακώς χαρακτηρίστηκε κάποια περιοχή ως «δάσος και δασική έκταση».
  Ποιός λοιπόν θα κρίνει τον ισχυρισμό αυτό αν είναι σωστός?? Ο ιδιοκτήτης ή ο διεκδικητής της έκτασης που κάνει τήν αντίρρηση ή ο δικηγόρος της επιτροπής?. Με τι κριτήριο?? Τους ισχυρισμούς ότι καλλιεργούνταν η έκταση από τον παππού του??
  Έπειτα ο κύριος όγκος των διαφωνιών δεν είναι σχετικά με την σημερινή μορφή τής έκτασης. Ελάχιστοι θα ισχυρίζονταν μπροστά σε ένα δάσος ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι το παρελθόν. Πως βλέπουμε το παρελθόν?? Κοιτώντας αεροφωτογραφίες. Από το 1938,1945, 1960 κ.λ.π. Μόνο λοιπόν ο δασολόγος γνωρίζει πως γίνεται αυτό. Τι θα εξετάσουν τα υπόλοιπα μέλη?? Μήπως θα ήταν χρήσιμος ένα ιδιώτης δασολόγος σε αντιδιαστολή με αυτόν του δημοσίου?? Οι οποίοι θα πρέπει να πείσουν το τρίτο μέλος που πρέπει να είναι οπωσδήποτε δικαστικός.
  Γνωρίζουν οι πολίτες που θα κάνουν αντιρρήσεις ότι για να χαρακτηρισθεί μια έκταση ως «δάσος ή δασική έκταση» αρκεί να διαπιστωθεί ότι έστω και μια περίοδο μόνο στο διάστημα της έρευνας ήταν η έκταση τέτοια?? Ότι μπορεί π.χ. να είναι αλήθεια ότι έσπερναν πατάτες το 1945 και το 1960 αλλά το 1975 ήταν δασική έκταση?? Ότι το πουρνάρι σε άλλες εκτάσεις είναι δασική έκταση και σε άλλες όχι??

 • 16 Ιουλίου 2010, 10:17 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να ακολουθήσει αυτή των επιτροπών του άρθρου 14 του Ν. 998/79.
  1)Δεν μπορεί ο ιδιώτης δικηγόρος να αντικαταστήσει τον δικαστικό. Ακόμη και αν δεν είναι πελάτης του ο θιγόμενος μπορεί να είναι των συνεργατών του. Επιβάλλεται να προεδρεύει δικαστικός για να έχει ισχύ η απόφαση της επιτροπής.
  2)Δεν μπορεί ο τοπογράφος να αντικαταστήσει τον γεωπόνο. Η ουσία της διαδικασίας είναι να χαρακτηρισθεί οποιαδήποτε έκταση Δάσος-Δασική ή Μη Δασική. Ο δασολόγος γνωρίζει το πρώτο, ο γεωπόνος γνωρίζει το δεύτερο. Ο τοπογράφος κανένα από τα δύο.
  3)Ο δασολόγος θα πρέπει να έχει σοβαρή εμπειρία στην φωτοερμηνεία , αφού δεν θα έχει προφανώς τον χρόνο για να κάνει αυτοψίες.

 • 16 Ιουλίου 2010, 09:30 | Δ. ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ

  Σύμφωνα με την παρ.7 «Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών». Επομένως ο ρόλος του δικηγόρου της Επιτροπής θα είναι ….. ποιός; Ο χαρακτηρισμός της έκτασης δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο οι δικηγόροι μπορούν να προσφέρουν με την επιστήμη τους.
  Ακόμα στην περιφέρεια είναι σίγουρο ότι τις ενστάσεις θα αναλάβουν οι δικηγόροι εκ μέρους των πολιτών. Πόσο σύννομο είναι να εξετάζουν αντιρρήσεις πελατών τους ή (για τα μάτια του κόσμου) πελατών συναδέρφων τους.
  Η παρουσία δικαστικού εκτός από κύρος δίνει και την βεβαιότητα εφαρμογής των νόμων. Κατά την εξέταση αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή μας αποδείχτηκε στην πράξη ότι η λειτουργία των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων στις οποίες συμμετείχε δικαστικός ήταν πετυχημένες και με άμεσες αποφάσεις χωρίς καθυστερήσεις.
  Το θέμα των μελών των επιτροπών καθώς δεν υπάρχει και δευτεροβάθμιο όργανο παρακαλώ να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη ο προβληματισμός που αποτυπώνεται από όλα τα σχόλια.

 • 15 Ιουλίου 2010, 13:14 | Παναγιώτης

  Εδώ και 7 χρόνια συμμετέχω ως γεωπόνος στις Β’Βάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του άρθρου 14 του Ν. 998/79. Θέλω να πιστεύω ότι ο ρόλος μου είναι σημαντικός για την προστασία των υπό εξαφάνιση γεωργικών εκτάσεων, άσχετα αν οι συνάδελφοί μας δασολόγοι δυσαρεστούνται, αλλά και για τον εντοπισμό εγγειοβελτιωτικών έργων νόμιμων και παράνομων (φυτεύσεων, εκχερσώσεων, κ.α.). Συμφωνώ συνεπώς με το σχόλιο http://www.opengov.gr/minenv/?c=6111.

  Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του τοπογράφου μηχανικού βλέπω θετικά τη συμμετοχή του. Συχνά τα μέλη των επιτροπών προβληματίζονται με τον εντοπισμό των ορίων των εκτάσεων και τον υπολογισμό των εμβαδών. Με τη συνδρομή των τοπογράφων ίσως να μην είναι απαραίτητο και οι δασολόγοι να προέρχονται από το τμήμα δασικών χαρτογραφήσεων που αναφέρεται στο παραπάνω σχόλιο http://www.opengov.gr/minenv/?c=5975. Όσο για το θέμα της φωτοερμηνείας, μάθημα ενός εξαμήνου στο ΑΠΘ «ΔΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ», δηλαδή 3ώρες θεωρία + 2 ώρες άσκηση = 5ώρες/εβδομάδα Χ 14 εβδομάδες = 70 ώρες, νομίζω ότι καλύπτεται πολύ καλύτερα με ένα εντατικό σεμινάριο δύο εβδομάδων με διαπίστευση. Ας μη ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή της «δια βίου μάθησης». (Για να μη μιλήσω για τη φαντασία που πρέπει να έχει κανείς για το 1:32.000 των αεροφωτογραφιών του 1945, και για την ακρίβεια της μετατροπής των αεροφωτογραφιών σε ορθοφωτοχάρτες).

  Οι επιτροπές αντιρρήσεων πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα σε συνεχή βάση με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, γραμματεία, πρωτόκολλο ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά. Κάθε αντίρρηση χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 μέρες δουλειά από τον εισηγητή (1=αυτοψία, 2, 3 =μελέτη στοιχείων και σύνταξη εισήγησης, 4: εκδίκαση υπόθεσης – διορθώσεις – απόφαση). Θα μπορούσε να είναι αποσπασμένο προσωπικό, όπως λειτουργούν για παράδειγμα οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, χωρίς πρόσθετη αμοιβή επιτροπών και τέτοια. Με το να λειτουργούν ως «γραφείο» μέσα στις Δ/νεις Δασών των Περιφερειών, που έδωσαν τα στοιχεία και «έφταξαν» τους χάρτες, εισηγήθηκαν τις αντιρρήσεις στον Γενικό Γραμματέα, θυμίζει λίγο το «… Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει…». Άσε την ακαταστασία με τις αεροφωτογραφίες που αλλού υπάρχουν αλλού δεν υπάρχουν, τους ορθοφωτοχάρτες και τα λογισμικά που όλοι έχουν αλλά λίγοι νόμιμα, κ.α. Συμφωνώ συνεπώς και με το σχόλιο http://www.opengov.gr/minenv/?c=6103, παραπάνω.

  Τώρα για τη συμμετοχή του δικηγόρου, …… αφού αυτός είναι δεδομένος από τη μεριά του ενιστάμενου ή του θιγόμενου από την αντίρρηση, γιατί να πρέπει να είναι και μέλος της επιτροπής; Θεωρώ ότι η εξέταση των αντιρρήσεων θα πρέπει να γίνεται με ενδικοφανή διαδικασία με δικαστικό πρόεδρο, δασολόγους, τοπογράφο, γεωπόνο, κ.λ.π. όπως αυτές του άρθρου 14 του 998/79.

  ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
  1) ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ (σε συνεχή εναλλαγή) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (δασολόγους, τοπογράφους, γεωπόνους), ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
  2) ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ.
  3) ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ με συμμετοχή «υ/ημετέρων».

 • 13 Ιουλίου 2010, 22:38 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  παρ. 5. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠΕΑ για εξέταση χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου. Είναι μια διαδικασία που στερεί το δικαίωμα του πολίτη να επιχειρηματολογήσει και να διακδικήσει την περιουσία του. Συνεπώς ΠΡΕΠΕΙ να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για ακρόαση άλλως στερείται των δικαιωμάτων του.

  Επιπλέον στερείται του δικαιώματος να ασκήσει ένσταση σε Β΄βάθμια επιτροπή όπως προέβλεπε ο Ν. 998/1979. Αυτό ίσως να είναι και αντισυνταγματικό.
  Ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώνεται με την απόφαση της ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.

  Παρ. 7. Τι εννοείται δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας? Εφόσον με τη διαδικασία του Κτηματολογίου ο σκοπός ήταν και η αποσαφήνιση της ιδιοκτησίας τώρα σε τι αποσκοπεί? Απαιτείται διευκρίνιση.

 • 13 Ιουλίου 2010, 12:36 | ΙΦωτάκης

  1)Ασφαλώς τα νομικά ζητήματα θέλουν αυθεντική ερμηνεία και επιστημονική αρτιότητα αλλά στην θέση του δικηγόρου «μέλους του τοπικού Δ.Σ» καλό είναι να διορθωθεί σε»μέλος της ομάδας εκ των δικηγόρων του Δημοσίου του νομού».
  2)Να μην προκληθεί επιπλέον δαπάνη ως αποζημείωση αν οι συνεδριάσεις γίνονται εντός ωραρίου

 • 13 Ιουλίου 2010, 11:01 | Δρ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Στις επιτροπές του άρθρου 14 του Ν. 998/79 πρόεδροι είναι Πρόεδροι Πρωτοδικών. Αυτοί αντικαθίστανται με Δικηγόρους.
  Ως μέλος συμμετέχει ένας Γεωπόνος. Αντικαθίται από έναν Τοπογράφο.

  Είναι λάθος και οι δύο αντικαταστάσεις.
  Με δεδομένο ότι οι Γεωπόνοι έχουν αποδείξει ότι έχουν πολύ καλή εξοικείωση με τις χρήσεις γης του γεωργικού – χορτολιβαδικού και δασικού χώρου και ξέρουν να διακρίνουν τις διαφορές στο έδαφοςεί, είναι λάθος να αντικατασταθούν με Τοπογράφο. Αν είναι έτσι να αντικατασταθεί ο Τοπογράφος από έναν Αγρότη. Μάλιστα με βάση το άρθο10 ιστ του ΠΔ 344/2000 οι Τοπογράφοι ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ.

  Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών γιατί αντικαταστάθηκαν;
  Επειδή δεν βρίσκουμε; Δεν κατάλαβα μέσα στα καθήκοντά τους είναι και οι Επιτροπές επίλυσης των Δασικών αμφισβητήσεων. Τώρα μάλιστα που προβλέπεται ότι θα απαλλαγούν προσωρινά από τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, θα βρούμε. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει και το αναμενόνενο επίδομα. Η διαδικασία αυτή είναι ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Δεν είναι μια απλή έκφραση γνώμης.

 • 13 Ιουλίου 2010, 02:20 | ellh

  Η σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων με δασολόγους μόνο δημοσίους υπαλλήλους είναι προβληματική. Προκειμένου να λειτουργήσει πάντως σωστά και όχι στα πρότυπα των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, όπου έχουμε συναντήσει υποθέσεις να εκκρεμούν και επί 7 χρόνια, στις Επιτροπές αυτές θα πρέπει τα μέλη να είναι επιφορτισμένα με αυτό το έργο και μόνο, σε καθημερινή βάση διαφορετικά οι αντιρρήσεις θα μπλοκάρουν τη διαδικασία. Για το μεγαλύτερο Δασαρχείο της Χώρας, το Δασαρχείο Πεντέλης, θα χρειαστούν πολλές 3μελής τέτοιες Επιτροπές και όχι μια (1) φυσικά, κάνοντας έναν απλό υπολογισμό των εκκρεμών αιτήσεων για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. Ο όγκος δουλειάς που θα πάρει στις πλάτες της η συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι τεράστιος. Ο πολίτης τότε που θα βρει για άλλη μια φορά το δίκιο του;

 • 12 Ιουλίου 2010, 22:21 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

  Kατά την άποψή μου στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα πρέπει να συμμετέχουν πέραν των δασολόγων και τοπογράφων και γεωπόνοι ,δασοπόνοι και τοπογράφοι ΑΤΕΙ υπό την προυπόθεση να είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή επί συμβάσει αορίστου χρόνου.
  Δεν είναι ορθόν Δικηγόροι ή άλλοι ιδιώτες επιστήμονες ,οι οποίοι μάλιστα ασχολούνται επαγγελματικά με δασικά ιδιοκτησιακά θέματα να συμμετέχουν και να κρίνουν τον χαρακτήρα εκτάσεων.

 • 12 Ιουλίου 2010, 09:14 | Σπύρος Βλάχος

  1ο. αν οι δασολογοι της επιτροπης δεν εχουνε υπηρετησει σε τμημα δασικων χαρτογραφησεων θα δυσκολευτουν παρα πολυ να κανουνε σωστα τη δουλειά τους. Μονο δασολογοι λοιπον απο τα τμηματα αυτά και μαλιστα με εμπειρία. όσο για τους τοπογράφους και του δικηγόρους εχω να πω πως βαζουμε ανθρωπους που δεν εχουνε γνωστικό νατικέιμενο τη φωτοερμηνεία σε δασικες εκτάσεις να αποφασίσουνε αν η εκταση ειναι δασική δασος ή χορτολιβαδική???? γιατί τη πραξη χαρακτηρισμού την κανουνε μονο δασολόγοι και εδω που το θεμα ειναι το ιδιο συμμετέχουνε δικηγόροι και τοπογραφοι.
  οσο αφορά ειδικά για τους δικηγόρους αυτοί εχουνε πελάτες με πληθωρα δικαστηρίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ τωων καταπατητων…θα τους βαλουμε και κριτές??? μεγάλο λαθος!!!!

 • 12 Ιουλίου 2010, 09:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

  Παρ.7: Τα θέματα ιδιοκτησίας, εκτός από το έννομο συμφέρον, είναι δυνατόν να υποβοηθούν στην εξέταση οριακών περιπτώσεων. Π.χ. αν μια έκταση είναι ιδιόκτητη, τότε δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική (υποθέτω ότι οι ΕΠ.Ε.Α θα εξετάζουν και το χορτολιβαδικό χαρακτήρα των εκτάσεων).
  Θεωρώ απίθανο, με δεδομένο το συνολικό αριθμό τουλάχιστον των δασολόγων που υπηρετούν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα -περίπου 1.000- οι ΕΠ.Ε.Α. να καταφέρουν να εξετάσουν έγκαιρα τις χιλιάδες των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κι αυτό επειδή το λιγοστό προσωπικό των δασικών υπηρεσιών ταυτόχρονα θα ασχολείται:
  α) με τις τρέχουσες εργασίες πλην Δασικών Χαρτών (π.χ. Πράξεις Χαρακτηρισμού)
  β) με την επίβλεψη μελετών Δασικών Χαρτών σε εξέλιξη
  γ) με τη συμμετοχή σε Ε.Ε.Δ.Α.
  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις ΕΠΕΑ και ιδιωτών δασολόγων, μελών του ΓΕΩΤΕΕ, κατ΄αντιστοιχία με τους δικηγόρους, με μοναδικό κώλυμα την τυχόν συμμετοχή τους στις μελέτες κατάρτισης των Δασικών Χαρτών.