Άρθρο 2 – Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
 2. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για μέτρα, δράσεις και προγράμματα εθνικού ή μη χαρακτήρα με σκοπό την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και οι εποπτευόμενοι φορείς, ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων προστασίας, ανάδειξης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος,  και αποτελείται από τους εξής:

α. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.

β. Τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλη

γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας (Ε.Ε.Σ.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλη, καθώς και τρεις εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εμβέλειας, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ως μέλη.

ε. Πέντε (5) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα περιβάλλοντος, τα οποία ορίζονται ως μέλη με τριετή θητεία από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3.Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής συνέρχεται τακτικά μια φορά το τετράμηνο και εκτάκτως κατά την κρίση του προέδρου του. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Επιτροπή ζητά στοιχεία και πληροφορίες από όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.  Η γραμματειακή, τεχνική και λοιπή εξυπηρέτηση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής παρέχεται και οι τυχόν δαπάνες λειτουργίας της αναλαμβάνονται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 4.

 • Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ:

  Κρίνουμε αναγκαία την εκπροσώπηση περισσότερων φορέων στην επιτροπή και κυρίως τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον τομέα της Δασικής Διαχείρισης (Δασικές Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια, ΕΘΙΑΓΕ).

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:16 | Επιστημονικό Προσωπικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα η προτεινόμενη σύνθεση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ιδιαιτέρως δε αν αυτή ειδωθεί υπό το πρίσμα του ρόλου που θα κληθεί να παίξει η Επιτροπή. Είναι δυσνόητο το πώς η Επιτροπή με την προτεινόμενη σύνθεση θα είναι σε θέση να ‘αποφασίζει για μέτρα, δράσεις και προγράμματα εθνικού ή μη χαρακτήρα με σκοπό την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και οι εποπτευόμενοι φορείς, ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων προστασίας, ανάδειξης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος’ όπως περιγράφεται στην Παρ. 2 του παρόντος. Προκαλεί επίσης έκπληξη το ότι οι μόνοι ουσιαστικά σχετικοί με το περιβάλλον που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή είναι τρία μέλη περιβαλλοντικών ΜΚΟ, τη στιγμή που θα έπρεπε να συμμετέχουν τουλάχιστον και κάποιοι εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος. Εάν αυτό προβλέπεται από το εδ. ε της παρ. 2, τότε θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και να μην αφήνεται γενικό ως ‘προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα περιβάλλοντος’. Επίσης, ενώ για αυτά τα πέντε μέλη ορίζεται τριετής θητεία, για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής δεν ορίζεται καθόλου διάρκεια θητείας.

 • 19 Ιουλίου 2010, 20:55 | Ιορδάνης Τζαμτζής

  Το τελευταίο που χρειάζεται η προστασία, η διαχείριση, ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η αναβάθμιση και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι μία τέτοιου αριθμού και σύστασης επιτροπή, που πέραν του μεγάλου αριθμού μελών (ο οποίος την καθιστά πρακτικά αναποτελεσματική), όπως καθορίζονται από το προσχέδιο νόμου, πολλά από αυτά στερούνται των απαραίτητων τεχνικών και ειδικών γνώσεων.

  Επιπλέον, η επιτροπή αυτή θα έχει συμβουλευτικό ή αποφασιστικό ρόλο; Για τη δεύτερη περίπτωση δεν μπορεί μια τέτοια επιτροπή να χαράζει την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Στην περίπτωση για παράδειγμα των δασών η επιτροπή θα είναι υπεράνω του δασικού κώδικα και των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας?

  Σε περίπτωση τέλος πάντων σύστασής της για λόγους ισότιμης εκπροσώπησης θα πρέπει τα μέλη της να προέρχονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς. Λείπει ένας μεγάλος αριθμός μελών όπως για παράδειγμα εκπρόσωποι Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδιωτικών επαγγελματικών συλλόγων με συναφή με το περιβάλλον αντικείμενο (δασολόγοι, βιολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος κ.α.), κυνηγετικού συλλόγου, συλλόγου ιδιωτών δασοκτημόνων, κ.α.

  Δεν ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των πέντε προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους.

  Από τα παραπάνω επομένως προκύπτουν και ζητήματα εξασφάλισης της διαφάνειας και ηθικής μια που τα μέλη της επιτροπής (πολλά από τα οποία δεν θα εκπροσωπούν δημόσιους φορείς) θα μπορούν να προτείνουν, ιεραρχούν και προωθούν προτάσεις, δράσεις και ενέργειες που θα χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

 • 19 Ιουλίου 2010, 16:17 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ

  Ο Ηλεκτρικός Τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, προβαίνοντας ετησίως και συστηματικά σε υψηλότατες επενδύσεις έργων προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο στα μέλη της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από τη ΔΕΗ ή/και από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ).

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Με στόχο την οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στις πολιτικές για το περιβάλλον και τον αστικό σχεδιασμό, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας σας υποβάλλει τις προτάσεις της ανά άρθρο.

  Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως ακολούθως:

  «2. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ……και αποτελείται από τους εξής:
  α. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο……………….
  γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας (Ε.Ε.Σ.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ως μέλη, καθώς και τρεις εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ως μέλη».

 • Με στόχο την οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στις πολιτικές για το περιβάλλον και τον αστικό σχεδιασμό, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, σας υποβάλλει τις προτάσεις της ανά άρθρο.

  Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως ακολούθως:

  «2. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ……και αποτελείται από τους εξής:
  α. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο……………….
  γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας (Ε.Ε.Σ.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλη, καθώς και τρεις εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εμβέλειας εκ των οποίων ο ένας είναι υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ως μέλη».

 • 19 Ιουλίου 2010, 15:23 | WWF Ελλάς

  Η Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής εκτιμούμε πως δεν μπορεί να αναλώνεται σε αποφάσεις σχετικά με προγράμματα και δράσεις, αλλά να ασκεί καθήκοντα σύνθεσης και στρατηγικής ενσωμάτωσης των διαφορετικών αποφάσεων επιμέρους οργάνων, καθώς και συνολικής εποπτείας της διάθεσης των πόρων του πράσινου ταμείου και της άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής εν γένει. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία και η εκ νέου εξέταση των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή.

 • 19 Ιουλίου 2010, 09:44 | Ιωαννίδης Α. Θεμιστοκλής

  Οι προτάσεις μου για το συγκεκριμένο άρθρο.

  2γ. Απουσιάζει εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, όπως επίσης εκπρόσωπος άλλων κλάδων (π.χ. Φυσικών, Βιολόγων, Δασολόγων). Απλώς, κοιτάξτε τους κλάδους που προτείνετε και αναρωτηθείτε πόσοι από τους φορείς παραγωγής γνώσης δεν έχουν λόγο.

  Απουσιάζει το δ από το Άρθρο 2 και πηγαίνει στο ε κατευθείαν.
  Οπότε για το Άρθρο 2ε και σε σχέση με τις προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα περιβάλλοντος, αρκεί να μην είναι πολύ μεγάλου κύρους όπως οι αντίστοιχοι του εξωτερικού. Κατά αναλογία, μεγάλο κύρος είχαν και οι υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση στα δικά τους θέματα. Ας κρίνουμε κάποια στιγμή και από το αποτέλεσμα, έτσι για αλλαγή. Και θα πρέπει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα Ρύπανσης σε όλον τον κόσμο, αλλά είναι σημαντικά διαφοροποιημένα (λόγω Παιδείας και Πολιτισμού) τα προβλήματα ανά Χώρα. Επομένως, οι προσωπικότητες που λέτε θα πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα του Περιβάλλοντος και της Χώρας επίσης. Όχι απλώς να είναι εναρμονισμένου κύρους σε σχέση με το τι θέλουν τα ΜΜΕ και αυτοί που τα χρηματοδοτούν στον υπόλοιπο κόσμο.

  Τέλος, προτείνω να επιλεγεί και ένας εκπρόσωπος από την Προεδρεία της Δημοκρατίας, από τα Τάγματα της Τιμής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η γνωμοδότηση του μέλους αυτού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν καθώς θα πρέπει να επιτυγχάνει τη μέγιστη κατανόηση και τις δυνατότητες της βέλτιστης επίλυσης των προβλημάτων.

  Με τιμή,
  Ιωαννίδης Α. Θεμιστοκλής
  Διδάκτωρ Χημείας Α.Π.Θ.
  Λέκτορας Π.Δ.407/80
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 18 Ιουλίου 2010, 22:31 | Τ. Πέππας

  Η ρηξικέλευθη πρακτική να αποφασίζουν οι χρηματοδοτούμενοι, (περιβαλλοντικές ΜΚΟ), τους δικαιούχους των πόρων, (δλδ των χρηματοδοτούμενων ή αλλιώς εαυτών) σας διαβεβαιώ πως έχει διαφύγει από την υπόλοιπη ανθρωπότητα.

  Κυρία ΥΠΕΚΑ σας προτείνω:
  1. Να κατοχυρώσετε τα πνευματικά της δικαιώματα.
  2. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας εκφράσουμε προσωπικά την εκτίμησή μας στο νομοθετικό σας έργο, με τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

 • 18 Ιουλίου 2010, 00:30 | ΣΙΔΕΡΙΣ ΕΜΜ

  Εγώ κυρ. Υ.ΠΕ.ΚΑ. θα σας προτείνω και μια προσωπικότητα αδιαμφισβήτητου κύρους τον ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ .
  Καλά δεν υπάρχει κανένας με μυαλό εκεί στην κυβέρνηση.

 • 17 Ιουλίου 2010, 11:44 | Ειρήνη Νικολάου

  Στο άρθρο αυτό, αλλά και σε όλα τα άρθρα του Κεφαλαίου Α΄ δεν περιγράφεται με σαφήνεια ο ρόλος της Στρατηγικής Επιτροπής. Αναφέρεται αποσπασματικά ότι π.χ. στην παρ. 2.η, άρθρο 5 «η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπ ΠΕΚΑ και στη Στρατηγική Επιτροπή σχετικά με την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντός της…..», όμως αυτό δεν προσδιορίζει το ρόλο της Επιτροπής.
  Οι ρόλοι της Επιτροπής όπως και του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου θα πρέπει να είναι διακριτοί και σαφείς.

  Επίσης, σε ό,τι αφορά τα δασικά προγράμματα πώς νομιμοποιείται αυτή η Επιτροπή αποτελούμενη από 20 περ άτομα από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, να έχει την «αρμοδιότητα να αποφασίζει για μέτρα δράσεις και προγράμματα εθνικού ή μη χαρακτήρα με σκοπό την προστασία, παρακολούθηση, αναβάθμιση, αποκατάσταση και διαχείριση περιβάλλοντος και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων….» δεδομένου ότι ακόμα και οι δασολόγοι από διαφορετικές υπηρεσίες, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, καθώς και ιδιώτες δασοκτήμονες, κυνηγητικοί σύλλογοι και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς που έχουν τεχνική και επιστημονική άποψη για την προστασία και διαχείριση των δασών δεν συμφωνούν μεταξύ τους;

  Πώς, πρακτικά, μία επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς άλλων χώρων θα μπορεί να αποφασίζει και αξιολογεί τα μέτρα για τα δασικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης της άγριας πανίδας και χλωρίδας;

  Επειδή, λοιπόν, αυτό δεν μπορεί εύκολα να γίνει, κατά την άποψή μου, και χωρίς να εξετάσω το κατά πόσο είναι σωστό θεσμικά, προτείνω οπωσδήποτε στην Επιτροπή αυτή να υπάρχει επίσης:
  1. ένας εκπρόσωπος των ιδιωτών δασοκτημόνων, δεδομένου ότι :
  – σύμφωνα με τη μία και μοναδική Δασική Απογραφή το 49% της Ελληνικής γης αποτελείται από δάση
  – το 35% των Ελληνικών δασών ανήκει σε ιδιώτες δασοκτήμονες
  και άρα θα πρέπει αυτό το μεγάλο μερίδιο γης να έχει τον εκπρόσωπό του σε μία τέτοια Επιτροπή, καθώς και
  2. ένας εκπρόσωπος από τους κυνηγητικούς συλλόγους δεδομένου ότι αποτελούν μία μεγάλη ομάδα αναγνωρισμένη από την Ελληνική νομοθεσία με αρμοδιότητες και ενδιαφέρον για την διαχείριση της ορνιθοπανίδας, ενώ συμβάλουν και οικονομικά στους πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών που ενσωματώνεται στο Πράσινο Ταμείο.

  Τέλος, θετικό είναι βεβαίως ότι η Επιτροπή δεν θα είναι αμειβόμενη.

 • Άρθρο 2

  Πρέπει όμως να επανεξετασθεί με ιδιαίτερη προσοχή η σύσταση (συμμετέχοντας με εκπροσώπους και οι π.χ ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Φορείς Διαχείρισης προστατευομένων περιοχών) και η αντικειμενικότερη εκπροσώπηση των μελών της «Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής» (εξωθεσμικά πρόσωπα και οργανώσεις να υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων), που όπως ορίζεται στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, θα είναι ένα καθοριστικό όργανο, που θα μπορεί να αποφασίζει για μέτρα, δράσεις και προγράμματα εθνικού ή μη χαρακτήρα που θα έχουν ως αντικείμενο και σκοπό τη γενικότερη στρατηγική και πολιτική του ΥΠΕΚΑ για θέματα περιβάλλοντος».

 • 17 Ιουλίου 2010, 09:59 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΗΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ
  είναι τόσο καταφανής πια αυτή η εμπλοκή των ΜΚΟ στις επιτροπές που θα λεγε κανείς οτι φαίνεται σαν κάποιες παράγραφοι να έχουν συνταχθεί εξ αυτών.Επιμένετε όμως να αφήνετε έξω απο τους σχηματισμούς επιτροπών και συμβουλίων άμεσα εμπλεκόμενους φορείς αλλά και επιστήμονες που έχουν εντρυφήσει στην θηραματοπονία και όχι απλά εις την εκ του μακρόθεν παρατήρηση των θηραμάτων.Για μια ακόμη φορά θα σας παρακαλέσουμε να αντιδράσετε λογικά και οχι με την συναισθηματική πλευρά σας και να εντάξετε άμεσα εκπροσώπους της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στις επιτροπές σας.Η ευθύνη του περιβάλλοντος δεν είναι αποκλειστικότητα των ΜΚΟ.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 2 – Στρατηγική επιτροπή Περιβαντολλογικής Πολιτικής, εκπλήσσομαι που για μια ακόμη φορά στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχει η ΚΣΕ διά του εκπροσώπου της. Μία συνομοσπονδία που αριθμεί ούτε λίγο ούτε πολύ 300000 κυνηγούς και που είναι ίσως η μοναδική οργάνωση που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον. Με τις πράξεις αυτές θελημένες ή όχι κατακεραυνώνεται η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας και δεν λαμβάνεται υπόψη σας τις αμέτρητες ώρες , πράξεις, εργασίες που έχουμε αφιερώσει όλοι οι κυνηγοί για αυτό που λέγεται περιβάλλον. Θλίβομαι και συνάμα εξοργίζομαι που ακόμη μια φορά τους κυνηγούς τους θεωρείται υποδεέστερους.
  Θερμά παρακαλώ να ψάξετε, να ρωτήσετε, να τσεκάρετε, να κάνετε ότι είναι απαραίτητο για να αποκτήσετε την γνώση που πρέπει να υπάρχει για την επιτροπή διαχείρισης της Περιβαντολλογικής Πολιτικής.
  Πιστεύω ότι άμεσα σε αυτήν την επιτροπή, η ΚΣΕ να πάρει την μία θέση από τις τρείς που έχετε εκπονήσει για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ( η ΚΣΕ και μη κυβερνητική είναι ( εμείς πληρώνουμε ) και για Εθνική εμβέλεια δεν το συζητάω….3000000 κυνηγοί…)
  Σας ευχαριστώ πολύ…

 • 15 Ιουλίου 2010, 14:17 | Σπύρος Κωνσταντέλλος

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ ΠΕΚΑ,

  Στο 2ε μας λέτε ότι … «Πέντε (5) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα περιβάλλοντος, τα οποία ορίζονται ως μέλη με τριετή θητεία από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
  Όμως δεν εξηγείτε ποια είναι τα κριτήρια αναγνώρισης αυτών των προσωπικοτήτων.

  Επίσης, βλέπω εντελώς να απουσιάζουν τα ΑΕΙ που είναι πολύ σημαντικοί φορείς σχετικής γνώσης. Ειδικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Στο 2γ μας λέτε ότι … «καθώς και τρεις εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εμβέλειας, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας»
  Δεν μας εξηγείτε όμως τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

  Με όλο το θάρρος κα Υπουργέ ΠΕΚΑ αλλά ένα από τα βασικά κριτήρια για την συμμετοχή σε μία τέτοια επιτροπή είναι η επιστημονική γνώση. Ας μας αποδείξουν οι διάφορες ΜΚΟ ότι διαθέτουν αυτή τη γνώση με τεκμηριωμένες και αποδεδειγμένες μελέτες και όχι συρραφή κειμένων. Γιατί μέχρι σήμερα το μόνο που έχουν αποδείξει σίγουρα, είναι η ικανότητα στην απορρόφηση κρατικών και κοινοτικών επιδοτήσεων. Το ότι μπορεί να διαθέτουν 50, 100 ή 200 μέλη δεν σημαίνει ότι εκτός από καλές δημόσιες σχέσεις έχουν και επαρκή επιστημονική κατάρτιση.

  Και όπως ήταν φυσικό δεν προβλέπεται εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος η οποία είναι ο επίσημος εκπρόσωπος τουλάχιστον 230.000 ταμειακώς ενήμερων μελών που δραστηριοποιούνται μέσα στη φύση και που, όπως είναι γνωστό, πέραν των ειδικών επιστημόνων που διαθέτουν έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε αναγνωρισμένες πανευρωπαϊκά περιβαλλοντικές μελέτες και φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις.

  Όπως είναι γνωστό μέρος των χρημάτων που καταβάλουν για την ετήσια ανανέωση αδειών κυνηγίου θα πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο. Παρ όλα αυτά δεν θα μπορούν να έχουν λόγο στον καθορισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής σε αντίθεση με τις ΜΚΟ που και θα εισπράττουν κονδύλια από το πράσινο ταμείο για τις υποτιθέμενες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις τους, χωρίς φυσικά να εισφέρουν απολύτως τίποτα αλλά και θα έχουν λόγο στον καθορισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής.

  Αυτό το ονομάζετε Δημοκρατία κα Υπουργέ;
  Ευχαριστώ πολύ!

  Σπύρος Κωνσταντέλλος
  Βιολόγος
  Μέλος Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 • 13 Ιουλίου 2010, 14:30 | ΙΦωτάκης

  Κα Υπουργέ
  Απουσιάζουν οι φορείς της γνώσης που είναι τα ΑΕΙ.
  Ασφαλώς και οι φορείς του ακτιβισμού έχουν θέση αλλά τώρα φαντάζει ως καθοριστικής σημασίας επιλογή.
  Πάντως είναι πολυαναμενόνη η παρέμβαση του νομοσχεδίου γιατί τα πράγματα έχουν βαλτώσει και η απογοήτευση στο σώμα της Δασικής Υπηρεσίας (και αλλού ασφαλώς) είναι διάχυτη.
  Να δούμε και σαν κοιμωνία αν αυτά που λέμε τα εννοούμε ή απλώς απαγγέλουμε τσιτάτα.

 • 13 Ιουλίου 2010, 09:50 | Δρ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Δηλαδή το Γεωτεχνικό επιμελητήριο και το Τεχνικό επιμελητήριο θα έχουν έναν εκπρόσωπο και θα έχουμε 3 εκπροσώπους από ΜΚΟ δηλαδή τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις.
  Αυτές οι Οργανώσεις τι επιστημονικό δυναμικό διαθέτουν και πόσο έμπειρο;
  Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι έχουν ελάχιστο επιστημονικό δυναμικό που αλλάζει συνεχώς και με γενική Εθνική εμπειρία περιπτώσεων διασπάθισης Εθνικών και Κοινοτικών πόρων με την διαδικασία χαριστικών συμβάσεων κυρίως για μελέτες copy-paste.
  E!!! όχι και τρείς εκπροσώπους!!!
  ΠΡΟΤΑΣΗ : ΝΑ ΕΧΟΥΝ 1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

 • 12 Ιουλίου 2010, 20:23 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  αρθρο 2. Η στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής πρέπει να εχει εισηγητικο-Συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι να αποφασίζει για μέτρα , δράσεις κλπ άλλως ακυρώνει το ΥΠΕΚΑ και τη δυνατότητα ψήφισης νόμων από τη Βουλή.