Άρθρο 21 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:
α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, με τις οποίες προσδιορίζονται η παραγωγή και ο τρόπος εφοδιασμού των κεντρικών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών με το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, καθώς και ο καθορισμός των κλιμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμοποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθoρισμού των περιμέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των εμβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον καθορισμό των περιμέτρων ευθυγράμμισης των ορίων των δασικών εκτάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλεση και την παραλαβή τους.
β. Ζητήματα σχετικά με την κατά το άρθρο 14 διαδικασία ανάρτησης και ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης των δασικών χαρτών και τον τρόπο ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερομένων προς υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη, υποβολή και καταχώριση των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους υποστηρικτικών εργασιών για την καταχώρηση, την επεξεργασία και την προετοιμασία της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος.
δ. Ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του παρόντος.
ε. Ο τρόπος κάλυψης των απαιτούμενων δαπανών για την κατάρτιση, την ανάρτηση, τις διορθώσεις και τις συμπληρώσεις των δασικών χαρτών, για τις υποστηρικτικές εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας της εξέτασης των υποβαλλομένων αντιρρήσεων, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
στ. Ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των προβλεπόμενων με το άρθρο 18 ΕΠ.Ε.Α., η εκπαίδευση και η ενημέρωση των μελών τους σε εξειδικευμένα θέματα της δασικής νομοθεσίας, η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξή τους, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
ζ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων που αφορούν τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών, τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και τα όρια των σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί και δεν έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.
η. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των προσωρινά διατιθεμένων δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων εποπτευομένων νομικών προσώπων, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 18, τυχόν αποζημίωσή τους για τη διάθεση αυτή και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
θ. Ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 20 πράξεων και βεβαιώσεων για τον δασικό ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων.