Άρθρο 8 – Πόροι

Πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι:
α. Οι Πράσινοι Πόροι που προβλέπονται στο άρθρο 3.
β. Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και ταμεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.
γ. Κέρδη, τόκοι ή άλλα έσοδα που προέρχονται από την συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή άλλου τύπου συμμετοχές..
δ. Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ε. Έσοδα από τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
στ. Χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
ζ. Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

  • 18 Ιουλίου 2010, 17:42 | Ειρήνη Νικολάου

    Θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο άρθρο 3.