Άρθρο 9 – Οικονομική Διαχείριση

1. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση των ίδιων πόρων διενεργείται σύμφωνα με το ΝΔ 496/1974 όπως αυτό ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Επιπρόσθετα, το Πράσινο Ταμείο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό των Πράσινων Πόρων. Ο απολογισμός αυτός γίνεται με αναλογική εφαρμογή των σχετικών διεθνών λογιστικών προτύπων, και εμφανίζει χωριστά τα στοιχεία κατά χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ανά επιμέρους άξονα προτεραιότητας και κατά κατηγορία πόρων και νομικής δέσμευσης. Επιπρόσθετα στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτήσουν δράσεις σε επόμενες χρήσεις, καθώς και τυχόν δάνεια που έχουν αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο με την δέσμευση να εξοφληθούν από αντίστοιχες εισροές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά το περιεχόμενο του απολογισμού και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έλεγχο του Πράσινου Ταμείου για την διαχείριση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 8.

  • 18 Ιουλίου 2010, 17:35 | Ειρήνη Νικολάου

    Το Ν.Δ. 496/74 χρειάζεται να εναρμονισθεί με τη σύγχρονη νομοθεσία ώστε να μπορεί να λειτουργεί ομαλά το ΝΠΔΔ. Γιατί αυτά που προβλέπονται εκεί είναι ξεπερασμένα.
    Το θετικό σημείο, βεβαίως, είναι ότι η διάθεση των χρημάτων θα γίνεται μέσω Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων, εφόσον βέβαια αυτό γίνει αποδεκτό από τον εποπτεύοντα Υπουργό του ΝΠΔΔ, γιατί στο συγκεκριμένο νόμο αναφέρεται ότι «δύναται» και όχι «υποχρεούται» ο έλεγχος των δαπανών μέσω ΥΔΕ.

    Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το ΝΠΔΔ (ΠΤ) υποχρεούται να τηρεί το διπλογραφικό σύστημα (βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), ούτως ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη του ισολογισμού στις προθεσμίες και με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, για να καταστεί δυνατή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα.

    Επίσης, απαραίτητο καθίσταται για να τηρηθούν αυτά να προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές και η σύνταξη του ετήσιου πιστοποιητικού ελέγχου.