Άρθρο 22 – Τέλη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος των αναγκαίων τελών για την έκδοση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 εγγράφων.
2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων, της παραγράφου 1 του άρθρου 15, το οποίο κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο, σε ειδικό Κωδικό με την ονομασία «Ταμείο Δασικών Χαρτών», και κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας. Για την τελική διαμόρφωσή του είναι δυνατόν να εφαρμόζονται ειδικοί μειωτικοί συντελεστές ανάλογα με τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των αποδεικτικών στοιχείων.
Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κύρωσης των δασικών χαρτών. Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και άλλοι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών, εκ των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α, 303), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.
3. Τα τέλη των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται με νεώτερες αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών.
4. Οι δαπάνες κατάρτισης, ανάρτησης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, είναι δυνατόν να καλύπτονται και από το τέλος κτηματογράφησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

  • 12 Ιουλίου 2010, 13:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

    Η έκπτωση στα τέλη άσκησης αντιρρήσεων θα πρέπει να καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούν αντίρρηση κατά της παράλειψης συμπερίληψης δασικής έκτασης στο Δασικό Χάρτη, για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Διαφορετικά θα είναι ισχυρό αντικίνητρο να πρέπει κάποιος να πληρώσει το ειδικό τέλος προκειμένου να προστατευθεί η κατά τεκμήριο δημόσια περιουσία. Το τέλος στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να είναι συμβολικό, π.χ. 1 ευρώ.
    Στην περίπτωση άσκησης αντιρρήσεων για την ίδια έκταση, το τέλος θα πρέπει να μοιράζεται εξίσου.