Άρθρο 7 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, και διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διορισμός του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση του ίδιου Υπουργού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο άλλα από τα μέλη του. Απόν μέλος μπορεί να  εκπροσωπείται με εξουσιοδότηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων και εκπροσωπουμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του, διαχειρίζεται την περιουσία του, τους πόρους του  Ταμείου και τις υποθέσεις του, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την εκπλήρωση των σκοπών του, αποφασίζει και εντέλλεται την είσπραξη των πόρων, ως και την ενέργεια δαπανών, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του, τους οποίους εν συνεχεία υποβάλλει προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ασκεί εποπτεία επί των εν γένει υπηρεσιών του Ταμείου.
β. Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Υπογράφει τις συμβάσεις ή οποιεσδήποτε πράξεις με τρίτους με τις οποίες αναλαμβάνονται, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώσεις υπέρ ή εις βάρος του Ταμείου.
δ.  Εγκρίνει δαπάνες του Ταμείου έως του ποσού που του εκχωρεί τη σχετική αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Ταμείο εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του.

7.       Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται ο Πρόεδρος να  εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε μέλος ή μέλη του Δ.Σ. ή σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.

8. Με την απόφαση διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ένα μέλος του σαν αναπληρωτής του Προέδρου για τις περιπτώσεις που εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται.

9. Ο Πρόεδρος του Ταμείου μπορεί να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή,  οι αποδοχές του Προέδρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ταμείου και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση ή όχι του Προέδρου ορίζεται επίσης με την απόφαση ορισμού του.

 • Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ:

  Δεν αποσαφηνίζεται η σχέση – σύνδεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:55 | Επιστημονικό Προσωπικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Δεν ορίζεται πουθενά ποιοι φορείς εκπροσωπούνται στο τετραμελές Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα των μελών του Δ.Σ., πέρα από ότι αυτό διορίζεται με απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου, όπως περιγράφονται στο Αρ. 5, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, και προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο ένα 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αριθμητικά επαρκές για να υποστηρίξει τη λειτουργία του. Επίσης δεν διευκρινίζεται η διοικητική σχέση του Πράσινου Ταμείου με την Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, πέρα από αυτό που αναγράφεται στο Αρ. 3 Παρ.2: ‘Η γραμματειακή, τεχνική και λοιπή εξυπηρέτηση της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής παρέχεται και οι τυχόν δαπάνες λειτουργίας της αναλαμβάνονται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 4.’. και στα εδάφια ζ., η. και ιγ. του Αρ.5 Παρ. 2. Αποτελεί η Στρατηγική Επιτροπή προϊστάμενη αρχή του Πράσινου Ταμείου;
  Όλες οι πράξεις οι σχετικές με το Διοικητικό Συμβούλιο της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, όπως η σύνθεσή του, οι αποφάσεις του, η περιουσία του, οι πόροι του, ο ετήσιος προϋπολογισμός, ο ισολογισμός, ο απολογισμός, η αποζημίωσή των μελών του Δ.Σ., οι συμβάσεις που υπογράφει ή οι οποιεσδήποτε πράξεις του με τρίτους, οι δαπάνες, οι αποδοχές του Προέδρου πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα.

 • 19 Ιουλίου 2010, 20:47 | Ιορδάνης Τζαμτζής

  Γιατί μόνο ο πρόεδρος του ΔΣ να έχει αναπληρωτή και όχι όλα τα μέλη του;

  Είναι απαράδεκτο σε ένα ΔΣ που θα ασκεί τη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, απών μέλος του να εκπροσωπείται με εξουσιοδότηση.

 • 18 Ιουλίου 2010, 17:45 | Ειρήνη Νικολάου

  Στο Δ.Σ. απαιτείται να υπάρχουν αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη των Τακτικών. Επίσης, στην απόφαση ορισμού των μελών τακτικών και αναπληρωματικών πρέπει να ορίζεται και ο γραμματέας του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

  Στο Δ.Σ. θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση της Δ.Υ. για να εφαρμόζεται η δασική πολιτική και να διατίθενται τα δημόσια δασικά έσοδα του κράτους για τους σκοπούς ανάπτυξης του δασικού τομέα.

  Παρ. 9
  Ο Πρόεδρος δεν θα είναι ένας Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου ή ανώτερος δημόσιος υπάλληλος και συνεπώς δεν θα απαιτείται μισθός; Επιπλέον, είναι σωστό να καθορίζεται η αμοιβή κάποιου από τον Υπουργό και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων;

 • 13 Ιουλίου 2010, 09:55 | Δρ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Κα Υπουργέ,
  Σας θερμοπαρακαλούμε.
  Οχι …εκπροσώπους «Περιβαλλοντικών οργανώσεων …Εθνικής εμβέλειας» και στο ταμείο.

 • 12 Ιουλίου 2010, 20:21 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  2. Απόν μέλος μπορεί να εκπροσωπείται με εξουσιοδότηση. Θεωρώ ότι πρέπει να απαληφθεί ο νομοθέτης προβλέπει τη φυσική παρουσία ώστε να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και αν χρειαστεί καταμερισμός ευθυνών.
  4. Γιατί για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως το περιβάλλον τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να αποζημιώνονται. Προτείνω να είανι άμισθα.
  9. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης. Η εμπειρία έχειι δείξει ότι αν δεν είναι παρών δεν θα ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

 • 12 Ιουλίου 2010, 10:02 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Νομίζω ότι η δικαιοδοσία των Υπουργών να διορίζουν διοικητικά συμβούλια ανεξέλεγκτα πρέπει να περισταλεί. Πρόταση:
  «Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων» (κρατείστε αυτή τη διατύπωση γενικά για κάθε τέτοια περίπτωση)