Άρθρο 27 – Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής

1. Ως συμβουλευτικό όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας καθώς και για τη σύνταξη των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού συνιστάται στον Οργανισμό Αθήνας Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής που απαρτίζεται από:
α) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο του Συμβουλίου
β) Τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού, ως μέλη
Οι Υπουργοί ορίζουν με απόφαση τους τον Γενικό Γραμματέα που θα τους αναπληρώνει στο Συμβούλιο.
γ) Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας
δ) Τον Περιφερειάρχη Αττικής
ε) Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
στ) Τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Πειραιά
ζ) Τον Πρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ)
ζ) Τους Προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι διοικήσεις των ως άνω φορέων μπορούν να ορίσουν και αναπληρωτή του Προέδρου τους για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο.

2. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν οριστούν ορισμένα από τα παραπάνω μέλη, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υποδειχθούν μέσα σε ένα μήνα από τότε που ο αντίστοιχος φορέας έλαβε τη σχετική πρόσκληση.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Ανάκληση του διορισμού κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντοτε δυνατή, με ανάλογη εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 7 του νόμου 1515/85.

4. Το Συμβούλιο συνέρχεται με τη συμμετοχή των Υπουργών τακτικά τουλάχιστον μια φορά ετησίως, με πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως, με τον ίδιο τρόπο, εφόσον υπάρχουν θέματα μείζονος σημασίας για τα οποία απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Σε αυτή την περίπτωση, στη σχετική πρόσκληση ορίζεται εάν, πέραν των τακτικών μελών είναι αναγκαία η παρουσία των καθ’ ύλην αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των υπουργείων ή των Αντιπεριφερειαρχών, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη της κατά το άρθρο 7 του νόμου 1515/85 Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αθήνας μπορεί να καλέσει τον Προϊστάμενο ή και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Οργανισμού να παραστεί στις συνεδριάσεις.

5. Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής:
α. Επιδιώκει την εναρμόνιση των διαφορετικών τομεακών πολιτικών ως προς την έκφραση τους στο χώρο στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής.
β. Συντονίζει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας, τις επιμέρους δράσεις των διαφόρων φορέων και τα επιτελικά προγράμματα που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής και αντιμετωπίζει ζητήματα επικαλύψεων, ασυμβατοτήτων ή και ελλείψεων.
γ. Συμβάλλει με τη διατύπωση των θέσεων και απόψεων των μελών του στη διαδικασία αναθεώρησης ή και μερικής τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο με τον οποίον αυτό θεσμοθετείται.
δ. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας, του οποίου αρμοδιότητα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 1515/85.
6.Για την προώθηση του έργου του το Συμβούλιο συντάσσει Πορίσματα με γνωματεύσεις ή έγγραφες παρατηρήσεις για κάθε θέμα σχετικό με τα παραπάνω, τα οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας καθώς και σε όλα τα υπουργεία και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούνται σ’ αυτό.
7. Για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επιστημονική Γραμματεία αποτελούμενη από στελέχη του Οργανισμού Αθήνας και από εκπροσώπους των υπουργείων και των φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, οι οποίοι ορίζονται από τα αντίστοιχα μέλη του Συμβουλίου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία του Συμβουλίου, στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, στην αναπλήρωση, στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στον τρόπο πρόσκλησης, στην ημερήσια διάταξη, στην γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 • 19 Ιουλίου 2010, 21:53 | ΑΣ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  κα ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΕΧΩ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΓΠΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

  Ο ΚΡΑΤΟΣ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟ ΜΟΥ.ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΓΠΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ;
  ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

  ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝ ΑΔΙΚΗΘΩ ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΠΑΝΤΟΥ -ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ-ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΚΔΙΚΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ.Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ.
  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ.

  ΠΙΣΤΕΥΟΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ .Η ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΗΚΑΝ ΟΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.

  ΟΤΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΑΣΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΠΥΚΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ Η ΝΑ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΕΙ.

  ΚΡΑΤΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΠΟ Ο ΚΡΑΤΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 19 Ιουλίου 2010, 20:20 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  παρακαλω αγνοηστε karbonst@hol.gr και υπολογηστε το karbonst@hol.com

  ευχαριστω

 • 19 Ιουλίου 2010, 20:07 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Κυριοι,εχω οικοπεδο σε οικοδομικο συν/σμο της Νεας Μακρης

  Ο οργανισμοςτης Αθηνας ενεταξε στο ΓΠΣ της Νεας Μακρης και τον Προβαλινθο.

  Θελω να με ενημερωσετε αν τωρα που αλλαξε συνθεση, ο Οργανισμος Αθηνας

  θα αλαξετε και γνωμη για τις περιοχες οπου εχουν προταθει αφου υπαρχουν μελετες και το κρατος μας εχει κανει νομιμα συμβολαια αγοραπωλησιας καιπληρωνουμε φορους; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • Στην περίπτωση ζ) – που κανονικά θα έπρεπε να είναι η) – της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ως ακολούθως:

  «1. Ως συμβουλευτικό όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας καθώς και για τη σύνταξη των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού ……..που απαρτίζεται από:
  α) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο του Συμβουλίου ………………..
  ζ) Τους Προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). ……….»