Άρθρο 16 – Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

1. Αντιρρήσεις επιτρέπεται να κατατίθενται:
α. Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ενιαίος ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου και καταχωρούνται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, περιλαμβανομένων και αυτών που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των υποβληθεισών ηλεκτρονικά αντιρρήσεων.
Όλες οι αντιρρήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προωθούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13.
β. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, περιλαμβανομένων αυτών που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέλους, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης χορηγείται ενιαίος ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου και αποδεικτικό κατάθεσης με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που αμφισβητείται ο χαρακτήρας. Ακολούθως, το Κ.Ε.Π. αποστέλλει τις αντιρρήσεις μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τις συνοδεύουν στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 13, μπορεί επίσης να προβλέπεται κατάθεση και παραλαβή των αντιρρήσεων μετά των συνοδευτικών τους αποδεικτικών εγγράφων σε χώρο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην ανακοίνωση της παραγράφου 3 του άρθρου 14, σχετικά με τον τόπο και το χρόνο παραλαβής τους.

 • 18 Ιουλίου 2010, 16:36 | ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Κυρία Υπουργέ το άρθρο πρέπει να εμπλουτιστεί και να περιγράφει ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλει κάποιος για τις αντιρρήσεις άλλως όλοι θα καταφύγουν σε Νομικό καταβάλλωντας το σχετικό αντίτιμο. Δεν είναι δίκαιο ειδικά για πολίτες χαμηλών εισοδημάτων.
  Επίσης το ειδικό τέλος πρέπει να είναι χαμηλό πχ 10 € για ιδιοκτησίες που είναι έως 500 τ.μ.

 • 15 Ιουλίου 2010, 18:31 | ΚΩΣΤΑΣ

  απάντηση στα σχόλια
  δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησιακού και δεν πρέπει να υπάρχει δευτεροβάθμια γιατί θα γίνει χάος.όπως ορθώς καταργήθηκε και στο κτηματολόγιο η δεύτερη ανάρτηση

 • 13 Ιουλίου 2010, 21:45 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.

  Θεωρώ ότι για διεκόλυνση των πολιτών πρέπει να αναγράφονται στο άρθρο τα στοιχεία της έκτασης (πχ ΚΑΕΚ, περιοχή, οδός),ενώ στα αποδεικτικά στοιχεία τα συμβόλαια, πιστοποιητικα Υποθηκοφυλακίου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, γραμ είσπραξης φόρου και ότι άλλο απαιτείται.
  Επίσης το ειδικό τέλος που θα καταβάλεται?

 • 12 Ιουλίου 2010, 13:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

  Στη διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί και η ειδική περίπτωση της άσκησης αντιρρήσεων επί των αντιρρήσεων.
  Αναφέρω ένα κλασικό παράδειγμα: έστω ότι ασκείται αντίρρηση σε μια αρχικά μη δασική έκταση, με την οποία (αντίρρηση) ζητείται η συμπερίληψη της έκτασης αυτής στο δασικό χάρτη, ως δασικής. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της επίμαχης έκτασης θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην έκταση αυτή έχει ασκηθεί αντίρρηση και επιπλέον να έχει το δικαίωμα της άσκησης αντίρρησης από τη δική του πλευρά, διαφορετικά, στην περίπτωση που η αντίρρηση γίνει δεκτή, θα έχει μοναδικό ένδικο μέσο την προσφυγή στο ΣτΕ κατά του κυρωμένου Δασικού Χάρτη! Αυτό σημαίνει ότι από την ανάρτηση μέχρι την κύρωση είναι δυνατόν να επέλθουν πολύ σημαντικές αλλαγές, χωρίς τη δυνατότητα ενδιάμεσης προσφυγής.
  Προτείνεται: Να προστεθεί παρ. 3 ως εξής:
  «3. Οι αντιρρήσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο στον οποίο έχει γίνει η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. Εντός προθεσμίας 30 ημερών παρέχεται η δυνατότητα άσκησης αντιρρήσεων επί των αντιρρήσεων για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στα υπόλοιπα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις εκτάσεων που δύνανται να παραλειφθούν από το Δασικό Χαρτή».