Άρθρο 42 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 1946/1991 (Α΄ 69) καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.