Άρθρο 31 – Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ.

1. Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. κατέχει τον βαθμό του Γενικού Διευθυντή (Γ.Δ.) και προΐσταται της αυτοτελούς υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. Η θέση του Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι δημόσιος λειτουργός και επιστημονικός και διοικητικός προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.). Ο Γ.Δ. διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μία (1) φορά κατόπιν θετικής εισήγησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Η θητεία του απερχόμενου Γ.Δ. παρατείνεται μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του νέου Γ.Δ.
2. α) Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με δημόσια προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται νόμιμα. Στη δημόσια προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γ.Δ. να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην προκήρυξη αναφέρεται η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων και η μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κάθε άλλο συναφές θέμα.
β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα μέλη: i) ένα (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ii) ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, και iii) τρία (3) μέλη της Εφορείας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.
γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη.
δ) Ως Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο πρώτος από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης Γ.Δ. των Γ.Α.Κ., απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αλλοδαπής,
β) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικείμενου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμος και αντίστοιχος της αλλοδαπής,
γ) άριστη γνώση μίας τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής καθώς και πολύ καλή γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας,
δ) πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατά προτεραιότητα στο χώρο των Αρχείων. Σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί, να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.
Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στην αρχειονομία, ιστορία, νομική και την πολιτική επιστήμη, γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τη θεωρία και πρακτική της αρχειονομίας και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής, η εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας με αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες του χώρου καθώς και σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
4. Αν ο Γ.Δ. πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), μετά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της θητείας του με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.
5. Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) διευθύνει την αυτοτελή υπηρεσία των Γ.Α.Κ., προΐσταται επιστημονικά και διοικητικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του αρχειακού συστήματος της χώρας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς τους και γενικώς την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γ.Α.Κ,
β) εισηγείται το τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο στην Εφορεία των Γ.Α.Κ., ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στην Εφορεία προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Γ.Α.Κ.,
γ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ., στο πλαίσιο του τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στην Εφορεία των Γ.Α.Κ. και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,
δ) εισηγείται στην Εφορεία των Γ.Α.Κ.: αα) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού και ββ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
ε) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού των Γ.Α.Κ., μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,
στ) γνωμοδοτεί για το έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τις υπηρεσιακές ανάγκες,
ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,
η) καταρτίζει και εισηγείται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό των Γ.Α.Κ. μετά από έγκριση της Εφορείας των Γ.Α.Κ.,
θ) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
ι) υποβάλλει κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους για το σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της έγκρισής της από την Εφορεία των Γ.Α.Κ.
ια) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. δικαστικώς και εξωδίκως,
6. Όταν ο Γ.Δ. απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σύμφωνα με το αρ. 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45).
7. Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. ύστερα από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών της μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων την παύση του Γ.Δ. από τα καθήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των Γ.Α.Κ. Για την παύση του Γ.Δ. εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:17 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 31 – Γενικός Διευθυντής Γ.Α.Κ.

  Η θέση του Γενικού Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους Γ.Α.Κ. είναι κομβικής σημασίας για τον οργανισμό και ευρύτερα για την αρχειακή πραγματικότητα της χώρας. Θεωρούμε αναγκαίο για αυτή τη θέση την αυξημένη επιστημονική επάρκεια και τις σχετικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η διατύπωση:

  α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και διοικητικών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αλλοδαπής,

  β) διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχειονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, της Ιστορίας ή της Πολιτιστικής Διαχείρισης ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμος και αντίστοιχος της αλλοδαπής,

 • 7 Μαρτίου 2019, 15:32 | Σύλλογος Αποφοίτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου

  Να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης Γ.Δ. των Γ.Α.Κ.. Ωστόσο να είναι υποχρεωτικό να έχουν είτε πτυχίο είτε μεταπτυχιακό είτε διδακτορικό στην Αρχειονομία ως το πρωτεύον γνωστικό αντικείμενο των ΓΑΚ και δευτερευόντως να έχουν τίτλους σπουδών είτε στην ιστορία είτε στη νομική και την πολιτική επιστήμη.

 • 7 Μαρτίου 2019, 09:15 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Στην παράγραφο 7, προτείνεται να αναθεωρηθεί η αρμοδιότητα της Εφορείας ως προς τον Γενικό Διευθυντή.

 • 7 Μαρτίου 2019, 02:37 | Μαρία Μποτη

  Ο διευθυντής των ΓΑΚ θα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο, οπως οριζει ο ισχύων νομος. Εδώ αντι να προτείνεται να εχει και μεταδιδακτορικο, μειώνονται τα απαιτούμενα προσόντα και αρκει να εχεις ενα μεταπτυχιακο.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:33 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 31 Ο Γενικός Διευθυντης είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχει σχέση με το αντικείμενο της υπηρεσίας που θα διευθύνει. Ως εκ τούτου πρέπει ο τίτλος σπουδών στην Αρχειονομία, Ιστορία, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες να θεωρείται απαραίτητο προσόν και όχι να συνεκτιμάται.