Άρθρο 04 – Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα χαρακτηρίζονται τα έγγραφα και τα τεκμήρια που εκδόθηκαν ή προέρχονται, ιδίως:
α) από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, τα μέλη των αυτοκρατορικών δυναστειών και του υπαλλήλους του βυζαντινού κράτους,
β) από τις διοικητικές αρχές των ξενοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, τις κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές, τους νοταρίους, καντζιλιέρηδες και μνήμονες,
γ) από τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την επανάσταση και τους αμέσως μετά από αυτή χρόνους,
δ) από οποιαδήποτε αρχή αυτόνομων ελληνικών πολιτειών, όπως π.χ. της Ιονίου, της Κρητικής Πολιτείας, της Ηγεμονίας της Σάμου,
ε) από τους βασιλείς των Ελλήνων, τα μέλη των βασιλικών δυναστειών και γενικά των ανακτορικών υπηρεσιών,
στ) από τις Αρχές της Ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας,
ζ) από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,
η) από τις εκκλησιαστικές αρχές,
θ) από τις αρχές της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας του κράτους,
ι) από το σύνολο των υπουργείων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανεξάρτητες αρχές,
ια) από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
ιβ) από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στο δημόσιο τομέα,
ιγ) από συμβολαιογράφους, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία,
ιδ) από ληξιαρχεία,
ιε) από τις ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά,
ιστ) από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
ιζ) από διεθνείς οργανισμούς στην περίπτωση που δεν έχουν μεριμνήσει για τη μεταφορά τους στην έδρα τους,
ιη) από υπηρεσίες ξένων κρατών εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια στην περίπτωση που δεν έχουν μεριμνήσει για την παραλαβή και τη μεταφορά τους στην οικεία επικράτεια.

  • 7 Μαρτίου 2019, 13:13 | Αθανάσιος

    Τα ληξιαρχεία (περίπτωση ιδ) ανήκουν ακόμη (έως την πλήρη ενσωμάτωση στο Μητρώο Πολιτών) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ´ βαθμού (= δήμους, περίπτωση ι). Αν η περίπτωση ιδ) είναι επεξηγηματική και αναλυτική καλό είναι να περιλαμβάνει τα δημοτολόγια, τους στρατολογικού πίνακες, τους εκλογικούς καταλόγους κ.α.