Άρθρο 24 – Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων Κ.Υ και Π.Υ. των Γ.Α.Κ.

Στις οργανικές μονάδες των Γ.Α.Κ προΐστανται ως εξής:

α)        στη Γενική Διεύθυνση (Κ.Υ.) ο Γενικός Διευθυντής κατά το άρθρο 31.

β)        στη Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου,

γ)         στη Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων και στα Τμήματα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας και Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου.

δ)         στο Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

ε)         στο Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής.

στ)       στη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός.

ζ)         Στο Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων.

η)         Στο Τμήμα Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής.

θ)         στη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου.

ι)          στις Διευθύνσεις Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Α.Κ – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμος ή ΠΕ Ιστορικός-Αρχαιολόγος.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:19 | Φανή Καραγιάννη

  Δεν υπάρχει αναφορά στους προϊσταμένους Π.Υ., θεωρώ ότι πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι Αρχειονόμοι ή Ταξινόμοι.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:00 | Μαρία Παπανικολάου

  Προτείνεται στη παράγραφο Θ’ του άρθρου για τους προϊσταμένους των περιφερειακών τμημάτων, να υπάρξει ενιαία πολιτική στο είδος της θέσης και των προσόντων που απαιτούνται για τη διοίκηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων:
  Όπως ακριβώς και στις Διευθύνσεις Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Α.Κ – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και Γ.Α.Κ., προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμος ή ΠΕ Ιστορικός-Αρχαιολόγος (Παράγραφος Ι’) προτείνεται η παράγραφος Θ’ να αναδιατυπωθεί ως εξής: «στη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμος ή ΠΕ Ιστορικός Αρχαιολόγος».
  Στο άρθρο 20, Παράγραφος 2.)α, προβλέπεται ότι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών προέρχονται από τον κλαδο ΠΕ Αρχειονόμων. Στον ίδιο νόμο Άρθρο 22, Προσόντα κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων, κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται πτυχιούχοι Φιλοσοφικής ή Νομικής Σχολής να καταλαμβάνουν τη θέση του προϊσταμένου.
  Γνωρίζουμε όλοι ότι η πρακτική εφαρμογή των δύο αυτών άρθρων εν μέρει παραβιάστηκε, και σήμερα των Περιφερειακών ΓΑΚ προΐστανται προσωπικό, χωρίς τα παραπάνω συγκεκριμένα τυπικά προσόντα.
  Δεδομένου αυτού, το νέο σχέδιο νόμου επιχειρεί να θεμελιώσει και να νομιμοποιήσει αυτήν την πρακτική.
  Πως είναι δυνατόν όμως, σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δημιουργία του νόμου 1946/1991, και δεδομένου της αύξησης των αποφοίτων ΠΕ Αρχειονομίας (υστερα από σχεδόν 30 χρόνια λειτουργίας του πανεπιστημιακού τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφορίας στον Ιόνιο Πανεπιστήμιο), της μετεκπαίδευσής τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, να προβλέπεται ότι «ελλείψει ΠΕ Αρχειονόμων» δεν θα διοικούνται τα περιφερειακά από το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό?
  Πως γίνεται όταν η επιστήμη της Αρχειονομίας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχει προχωρήσει πολύ, δημιουργώντας συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για τους Αρχειονόμους, και προβλέποντας ότι οι θέση ευθύνης, του Προϊσταμένου ή της Κεφαλής Αρχειακών τμημάτων και υπηρεσιών όλων των ειδών, κρατικών, ιδιωτικών, μεγάλων, μικρών, περιφερειακών, κεντρικών, πρέπει οπωσδήποτε να καταλαμβάνονται από Αρχειονόμους πανεπιστημιακής εκπαισεύσεως, με τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό πάνω στην Αρχειονομία ή στην Επιστήμη της Πληροφορίας, να μην λαμβάνεται αυτό υπόψη στο νέο σχέδιο Νόμου?
  Και αν τελικά αποφασιστεί ότι στα Περιφερειακά Αρχεία προΐστανται ελλείψει ΠΕ Αρχειονόμων υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου, τι προβλέπει ο νόμος για τις παρακάτω περιπτώσεις:
  1) Πρόσληψη του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού: Θα γίνει αναδιάρθρωση των θέσεων των Προϊσταμένων και θα καταληφθούν οι θέσεις από το επιστημονικό προσωπικό?
  2) Και αν αυτό συμβεί: Τι προβλέπεται για τους προηγούμενους «προσωρινούς» Προϊσταμένους: Ποιο θα είναι το νέο καθεστώς της θέσης τους μέσα στην Αρχειακή υπηρεσία?

  Δυστυχώς το νέο σχέδιο νόμου, φαίνεται να μειώνει τα προσόντα για το ανθρώπινο δυναμικό των ΓΑΚ, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 1946/1991, και να δημιουργεί παράλληλα σύγχυση ως προς το καθεστώς των προσόντων, αλλά και να φέρνει σε σύγκρουση τα δικαιώματα αποφοίτων.

  Ιστορικός- Αρχειονόμος, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου

 • Προτείνουμε για τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων, να επιτρέπεται και η επιλογή υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης δεν είναι αποκλειστικά αρχειονομικοί, εφόσον περιλαμβάνει το Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού υλικού που έχει διακριτές αρμοδιότητες από τα υπόλοιπα Τμήματα.

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:55 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  1)Στο Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων της Διεύθυνσης Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων, θα πρέπει να προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος να προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων ή Πληροφορικής, και ελλείψει αυτών υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου, και όχι αποκλειστικά από τον κλάδο της Πληροφορικής. Η αρμοδιότητα του συγκεκριμένου τμήματος έχει σχέση με τις πολιτικές διαχείρισης, διάθεσης και διάχυσης του ψηφιακού αποθέματος των ΓΑΚ και όχι αποκλειστικά τις ψηφιακές υποδομές.

  2)Στις Διευθύνσεις Κέρκυρας, Ηπείρου και Μακεδονίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων θα πρέπει να προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των ΓΑΚ με συνάφεια αντικειμένου.

  3)Για το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, δεν έχει προβλεφθεί άρθρο για τα προσόντα ορισμού προϊσταμένου Τμήματος. Προτείνεται να ορίζονται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων ή ΠΕ Ιστορικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:32 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 24 § θ. Προτείνουμε οι Προϊστάμενοι των Π.Υ. να είναι Αρχειονόμοι ή Ιστορικοί, όπως προβλέπεται στην § ι για τα Αρχεία-Διευθύνσεις Μακεδονίας κ.λπ..