Άρθρο 07 – Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων

1. Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., εγκρίνει αιτήματα σύστασης φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων, με σκοπό τη συλλογή και τη διάθεση στο κοινό των ιδιωτικών αρχείων.
2. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων οφείλουν να γνωστοποιούν το περιεχόμενο των αρχείων με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων των Γ.Α.Κ., να τηρούν τα αρχεία σε καλή τάξη και κατάσταση και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:01 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 07 – Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων

  Το άρθρο είναι γενικό και ασαφές. Είναι αναγκαίες συγκεκριμένες διατυπώσεις για τη φυσιογνωμία και τις δυνατότητες των ιδιωτικών αρχείων και τη σχέση τους με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η διάρθρωση του άρθρου στις εξής παραγράφους:

  1. Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων («Ιδιωτικά Αρχεία») νοούνται οι υπηρεσίες ή οι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική υπόσταση, που αποκτούν, δέχονται, φυλάσσουν, συντηρούν, καταγράφουν, τεκμηριώνουν, ευρετηριάζουν ιδιωτικό αρχειακό υλικό – ιδιωτικών νομικών ή φυσικών προσώπων – και παρέχουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτό.
  2. Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Αρχείων εγκρίνεται αίτημα σύστασης, μετά από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της προηγούμενης παραγράφου. Για την ίδρυση απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη μίας ή περισσότερων ιδιωτικών αρχειακών συλλογών, η επάρκεια και η επιστημονική εγκυρότητα του προσωπικού, η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των υπόλοιπων μέσων για την επίτευξη των στόχων του ιδιωτικού αρχείου.
  3. Τα ιδιωτικά αρχεία υποχρεούνται να είναι ανοιχτά στο κοινό σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες και να διαθέτουν πρόσβαση στο κοινό στο αρχειακό υλικό. Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε αρχειακό υλικό σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 37.
  4. Τα αρχεία που φυλάσσονται στα Ιδιωτικά Αρχεία καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων με ευθύνη της Διοίκησης των Ιδιωτικών Αρχείων.
  5. Τα Ιδιωτικά Αρχεία διέπονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται από τη Διοίκησή τους και κοινοποιείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.).
  6. Το αρχειακό υλικό των Ιδιωτικών Αρχείων δεν υπόκειται σε κατάσχεση για οποιοδήποτε λόγο.
  7. Σε περιπτώσεις λήξης λειτουργίας των υπηρεσιών των Ιδιωτικών Αρχείων, οι αρχειακές συλλογές μεταβιβάζονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  8. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι αναγκαία η διαπίστευση των ιστορικών αρχείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα τρία χρόνια.
  9. Δύναται η δυνατότητα μετά από τεκμηριωμένη απόφαση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να γίνει άρση της έγκρισης λειτουργίας Ιδιωτικού Αρχείου.

  Επιπροσθέτως είναι αναγκαία η παροχή κινήτρου για την ίδρυση αναγνωρισμένου αρχείου. Ενδεχομένως, αν ένας ιδιωτικός αρχειακός οργανισμός δεν έχει έγκριση σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου να αποκλείεται ρητά από την πρόσβαση σε δημόσια ή κοινοτική χρηματοδότηση.

 • 5 Μαρτίου 2019, 14:33 | Μαρία Μποτη

  Η εξ ολοκλήρου νεα αυτη διαταξη ειναι αοριστη (απο ποιον θα κατατίθεται αίτημα σύστασης φορέα φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικού αρχείου και για ποιον λογο και με ποιες αρχές θα λειτουργεί ο φορέας αυτος, ποια η νομική φύση του φορεα κλπ) ενω σε συνδυασμό και με το αρ. 6 ελέγχεται για τη συνταγματικότητα της και γενικα και σε σχεση με τον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων 679 του 2018.