Άρθρο 41 – Μεταβατικές διατάξεις

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ., όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 31, μέχρι τη λήξη της θητείας του και λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές Γενικού Διευθυντή, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.