Άρθρο 32 – Στρατηγικό Σχέδιο – Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους των Γ.Α.Κ. για τη χρονική περίοδο των επόμενων τεσσάρων (4) ετών, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων τους και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
2. Με μέριμνα του Γ.Δ., το στρατηγικό σχέδιο των Γ.Α.Κ., όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από την Εφορεία των Γ.Α.Κ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του ο Γ.Δ. υποβάλλει στην Εφορεία συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση καθώς και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Ο Γ.Δ. ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο των Γ.Α.Κ. το οποίο υποβάλει προς έγκριση στην Εφορεία. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας των Γ.Α.Κ και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψης τους δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:18 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

    Άρθρο 32 – Στρατηγικό Σχέδιο – Επιχειρησιακό Σχέδιο

    Θεωρούμε πως είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού της σύνοψης και των βασικών αξόνων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου.