Άρθρο 38 – Αναπαραγωγή αρχείου

1. Για την προστασία, παλαιού ή φθαρμένου αρχείου που βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες τους, τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να προβαίνουν στην αναπαραγωγή τους με σύγχρονα μέσα και να παρέχουν στο κοινό μόνο τα ομοιότυπα.
2. Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων για αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών.