Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες της Εφορείας των Γ.Α.Κ

1. Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής και του σκοπού των Γ.Α.Κ. και διαμορφώνει την γενικότερη στρατηγική τους.
2. Αρμοδιότητες της Εφορείας είναι:
α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας των Γ.Α.Κ. και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,
β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ., που καταρτίζει ο Γ.Δ.,
γ) εγκρίνει την πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλει ο Γ.Δ. στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει ο Γ.Δ. και την υποβάλει κατά το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε) παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επιλογής, ταξινόμησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, των αρχείων με ιστορικό ενδιαφέρον, αρχείων εθνικής σημασίας, διατηρητέων αρχείων, ειδικών αρχείων και αρχειακών συλλογών,
στ) εισηγείται τα κριτήρια χαρακτηρισμού αρχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως εθνικής σημασίας, ειδικού ιστορικού αρχείου, διατηρητέου αρχείου κλπ. και καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους,
ζ) αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις : αα) δανεισμού και μετακίνησης αρχειακού υλικού εκτός των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., με σκοπό την προβολή του σε εκθέσεις άλλων φορέων, και ββ) χορήγησης άδειας εξαγωγής αρχειακού υλικού από τη χώρα, γγ) χορήγηση άδειας πώλησης αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα.
η) αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, αναπαραγωγής αρχείων, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσεως και μορφής λοιπά αρχεία της χώρας,
θ) αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις εκδόσεις των Γ.Α.Κ.,
ι) αποφασίζει για την αγορά αρχείων, για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών αρχείων,
ια) αποφασίζει για τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων,
ιβ) προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης με την οποία, κατ’ εξαίρεση, καθορίζονται ή αίρονται ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης σε αρχεία και αρχειακό υλικό,
ιγ) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ζητείται γνώμη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από υπηρεσίες δημοσίου τομέα και ιδιώτες κατόχους αρχείων,
ιδ) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέων αρχειακών φορέων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
ιε) αξιολογεί ετησίως το έργο του Γενικού Διευθυντή και εισηγείται για την ανανέωση ή μη της θητείας του,
ιστ) γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου, για τη διάρκεια χαρακτηρισμού αρχειακού υλικού ως απορρήτου.
Ιζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση κοινής απόφασης με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του άρθ. 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) με τα πληροφοριακά αρχειακά συστήματα.

  • 7 Μαρτίου 2019, 20:16 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

    Στην § 2 εδάφιο ιδ, να προστεθεί «καθώς και των Ειδικών Αρχείων του άρθρου 8 του παρόντος νόμου».