Άρθρο 20 – Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

 1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής:

α)  Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις:

Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων185
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός24
Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης17
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής5
Κλάδος ΠΕ Χημείας 3
Κλάδος ΠΕ Ιστορικών – Αρχαιολόγων 2
Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών2
Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών 2
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Η/Υ 2
Κλάδος ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων1

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

Κλάδος ΤΕ Ταξινόμων75
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός60
Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης59
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής55

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

Κλάδος ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων18
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός  19
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης4
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ  14
Κλάδος ΔΕ Γραφιστικής1

δ) Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.):

Κλάδος ΥΕ Οδηγών 1
Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 3
 1. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται μετά από έκδοση προκήρυξης με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
 • 8 Μαρτίου 2019, 10:12 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 20 – Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

  Θεωρούμε πως ο προβλεπόμενος αριθμός οργανικών θέσεων είναι μικρός συγκριτικά με τις ανάγκες λειτουργίας του οργανισμού και τις αρχειακές διαθεσιμότητες της χώρας εντός και εκτός Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Αρχειονόμων και ΠΕ Ιστορικών. Θεωρούμε αναγκαία τη συνύπαρξη των δύο κλάδων για την ουσιαστική λειτουργία των Γ.Α.Κ. Διευκρινιστικά αναφέρουμε: η βασική μας θέση είναι ότι οι λειτουργικές ανάγκες των Γ.Α.Κ. αφορούν κυρίαρχα προσωπικό του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων. Σε ειδικά τμήματα και περιφερειακές διευθύνσεις ανάλογα με το αρχειακό υλικό είναι αναγκαίο να περιγραφούν ειδικές επιστημονικές θέσεις με έμφαση σε ζητήματα παλαιογραφίας, οθωμανικής γραφής κ.λπ. Η διατύπωση για 2 θέσεις στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις τεράστιες λειτουργικές ανάγκες των Γ.Α.Κ. που διαχειρίζονται κατά κύριο λόγο ιστορικό υλικό. Επιπροσθέτως απαραίτητη για τη λειτουργία της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. θεωρούμε την ύπαρξη ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (2 θέσεις) και ΠΕ Επικοινωνία (1 θέση).

  Επίσης, είναι απαραίτητη η παρουσίαση των οργανικών θέσεων ανά διεύθυνση και τμήμα με προβλέψεις για την κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες. Αντίστοιχα είναι αναγκαία η πρόβλεψη, περιγραφή και παρουσίαση των οργανικών θέσεων στο νομοθετικό κείμενο για κάθε περιφερειακό τμήμα. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα περιφερειακά τμήματα με μόνιμο επαρκές εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:13 | Φανή Καραγιάννη

  Είναι απαραίτητη η στελέχωση των υπηρεσιών με ειδικευμένο προσωπικό, ΠΕ Αρχειονόμους και ΤΕ Ταξινόμους, σε μεγαλύτερο αριθμό από τον προβλεπόμενο. Η διατήρηση των κλάδων ΔΕ και ΥΕ εξυπηρετεί μόνο τους υπάρχοντες κατόχους θέσεων. Δε νοείται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός με μία θέση οδηγού και τρεις κλητήρων. Αυτές οι ειδικότητες, όπως και των καθαριστών και φυλάκων είναι απαραίτητες για όλα τα τμήματα των ΓΑΚ. Ειδικά το θέμα της καθαριότητας απασχολεί έντονα το προσωπικό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας με το αρχειακό υλικό και τους μεγάλους χώρους φύλαξης.

 • 7 Μαρτίου 2019, 19:57 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Χρειάζονται τουλάχιστον τριπλάσιοι ΔΕ Αρχειοθέτες-Ταξινόμοι (κατά μέσον όρο 1 ανά υπηρεσία).
  Ελλείπει τελείως η ειδικότητα ΥΕ εργατών, απαραίτητη για τη φυσική διαχείριση του αρχειακού υλικού κατά τα στάδια της εκκαθάρισης- εγκιβωτισμού, της μεταφοράς, της οριστικής αποθήκευσης, ακόμη και της μετακίνησης από τα αρχειοστάσια στα αναγνωστήρια και πίσω.

 • 7 Μαρτίου 2019, 17:31 | Α.Σ.

  Δυστυχώς, η εικόνα των ΓΑΚ (ειδικά στην επαρχία) δεν είναι πολύ καλή, γιατί είναι υποστελεχωμένα. Είναι φανερό πως χρειάζεται να ενδυναμωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό κι όχι να «τρέχουν» 1-2 άτομα για…όλες τις δουλειές. Το προσωπικό ΠΕ πρέπει να είναι καταρτισμένο δηλαδή να αποτελείται από αρχειονόμους-βιβλιοθηκονόμους και από άτομα που να γνωρίζουν παλαιογραφία-γλώσσα-ιστορία (απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλολογίας), αλλά και άτομα που να μπορούν να ψηφιοποιήσουν όλο αυτόν το αρχειακό πλούτο, συντηρητές κ.ά. Πέρα από αυτές τις βασικές ειδικότητες, τα ΓΑΚ πρέπει να στελεχωθούν και με προσωπικό ΥΕ ή ΔΕ (φύλακες, καθαρίστριες κ.λπ.). Εκτός από τη διάσωση των αρχειακών τεκμηρίων, βασική κρίνεται και η πρόσβαση και η ενημέρωση των πολιτών και φυσικά των νέων επιστημόνων για το υλικό προς αξιοποίηση. Το τελευταίο μόνο με έμπειρο προσωπικό μπορεί να γίνει (ανοιχτά ΓΑΚ, διαλέξεις, παρουσίαση των νέων ντοκουμέντων που κατά καιρούς αποκτώνται σε ειδικό κοινό, ανάδειξη τοπικής ιστορίας κ.ά.).

 • 7 Μαρτίου 2019, 15:27 | Σύλλογος Αποφοίτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστήμιου

  Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων ώστε να καλυφθούν όλα τα περιφερειακά ΓΑΚ με εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ΓΑΚ πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.

 • 7 Μαρτίου 2019, 13:43 | Σπύρος Σκλαβενίτης

  Είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών με αρχειονόμους και συντηρητές καθώς υπάρχουν υπηρεσίες που απουσιάζουν τελείως είτε κάποια είτε και οι 2 αυτές ειδικότητες.
  Θετική θα ήταν και η ενίσχυση των υπηρεσιών με επιπλέον προσωπικό και με ειδικότητες που δεν προβλέπονται όπως παλαιογράφοι, οθωμανολόγοι, προσωπικό χειρισμού μηχανημάτων ψηφιοποίησης, καθαρίστριες.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:31 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 20 Ο νόμος 1946/1991, ο οποίος προέβλεπε 22 αρχειακές υπηρεσίες νομών και 15 τοπικά αχρεία, προέβλεπε τους εξής εργαζόμενους: ΠΕ 224, ΤΕ 198, ΔΕ 200, ΥΕ 11. ΣΥΝΟΛΟ 633.
  Ο παρών νόμος με ποια λογική, όταν υπάρχουν 54 αρχειακές υπηρεσίες, όταν οι ανάγκες αυξάνουν, προβλέπει: ΠΕ 243, ΤΕ 249, ΔΕ 56, ΥΕ 4. ΣΥΝΟΛΟ 552; Υπάρχουν σημαντικά αρχεία που έχουμε παραλάβει προ 30 ετών και μένουν αταξινόμητα.
  Επίσης, τα Αρχειοφυλακεία που θα διατηρηθούν θα απασχολούν μόνιμο προσωπικό;
  Επιπλέον, αποκλείονται οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Είναι απαραίτητο να προβλέπεται η πρόσληψη περισσότερων Ιστορικών. Προτείνουμε σε καθεμιά Π.Υ. να υπάρχουν τουλάχιστον ένας Αρχειονόμος και ένας Ιστορικός. Θα αποτελούσε τον καλύτερο συνδυασμό για την καλύτερη λειτουργία της αρχειακής υπηρεσίας.
  Οι υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους «πάσχουν» από υπαλλήλους που θα βοηθούν στην πρακτική αντιμετώπιση του αρχειακού υλικού: μεταφορές αλλεπάλληλες, συγκρότηση αρχειοστασίων, ακόμη και καθαριότητα. Δυστυχώς, όμως, καμία πρόβλεψη δεν έγινε σε αυτό το θέμα.