Άρθρο 25 – Ειδικοί συνεργάτες

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορεί να ανατίθεται, με σύμβαση, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο της αποστολής των Γ.Α.Κ., για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσματα των εργασιών που ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες, δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. Με τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις ορίζονται οι όροι εκτέλεσης και αμοιβής του ανατιθέμενου έργου και κάθε σχετικό θέμα.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:16 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 25 – Ειδικοί συνεργάτες

  Για την διεύρυνση των δυνατοτήτων εντοπισμού, διάσωσης αρχείων και της πρόσβασης σε αυτά των πολιτών και της επιστημονικής έρευνας, προτείνεται να προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι (2, 3, 4) στο άρθρο 25. Συγκεκριμένα:

  2. Συστηματικές ενέργειες διάσωσης, καταγραφής, ταξινόμησης και προβολής αρχείων (βλέπε άρθρο 1) διενεργούνται από επιστημονικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή του εξωτερικού, από φορείς μη κερδοσκοπικού σκοπού που έχουν ως αποστολή τη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων και από Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού σε συνεργασία πάντοτε με τα Γ.Α.Κ (βλέπε άρθρο 10).
  3. Για τη διενέργεια των παραπάνω ενεργειών, απαιτείται απόφαση του Γενικού Διευθυντή των ΓΑΚ (βλέπε άρθρο 11) που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ (βλέπε άρθρο 28). Η Εφορεία των Γ.Α.Κ ελέγχει την εξειδίκευση και την ποιότητα των παραπάνω φορέων στους τομείς της ιστορικής έρευνας και της αρχειονομικής επιστήμης.
  4. Προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 είναι: α) η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, από την οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη αρχείου και τεκμηριώνεται η προσδοκώμενη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην επιστημονική γνώση, καθώς και η ανάγκη προσφυγής στην ταξινομική μέθοδο, β) το κύρος και η αξιοπιστία του φορέα που αναλαμβάνει τη διενέργεια των συστηματικών ενεργειών διάσωσης, καταγραφής, ταξινόμησης και προβολής ιστορικών αρχείων, γ) η αρχειακή εμπειρία και το επιστημονικό κύρος του διευθύνοντος, δ) η διεπιστημονική σύνθεση της ομάδας συνεργατών, ε) η εμπειρία των μελών της επιστημονικής ομάδας στη διάσωση, καταγραφή, ταξινόμηση και δημοσίευση των ευρημάτων των ταξινομήσεων, στ) η επάρκεια της τεχνικής υποδομής και ζ) η επάρκεια του προϋπολογισμού και του προγράμματος ταξινόμησης, διάσωσης και δημοσίευσης των ευρημάτων.