Άρθρο 23 – Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Γ.Α.Κ

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων, είναι:
α) η προσαρμογή των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης στο στρατηγικό σκοπό της Κ.Υ των Γ.Α.Κ,
β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,
γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων,
δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,
ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού,
στ) η έγκριση των Π.Θ.Ε των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων,
ζ) η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων,
η) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης,
θ) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

2. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω :
α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης,
β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος,
δ) η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου στους υπαλλήλους του Τμήματος,
ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. και λοιπών φορέων,
στ) η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού,
ζ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος,
η) η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
θ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.

 • 4 Μαρτίου 2019, 16:07 | MARIA PAPANIKOLAOU

  Αγαπητοί συνάδελφοι, ωραία πρωτοβουλία. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί γίνεται διάκριση τριών Αρχείων έναντι όλων των υπόλοιπων περιφερειακών. Αυτό αδικεί το αρχειακό υλικό των υπόλοιπων υπηρεσιών, τη διαχείριση και την προστασία του. Επίσης, αυτές οι μεσοβέζικες λύσεις όσον αφορά τους προϊσταμένους των τμημάτων των περιφερειακών Αρχείων, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία κυρίαρχα Περιφερειακά Αρχεία (Ηπείρου, Μακεδονίας, Κέρκυρας) θα διοικούνται από ΠΕ Αρχειονόμους και ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ τα υπόλοιπα από ΠΕ άσχετων ειδικοτήτων η ΤΕ ταξινόμων «ελλείψει ΠΕ Αρχειονόμω», είναι ακατανόητες. Αδικεί και υπονομεύει τους ήδη μη επιστημονικά (εννοώ στον τομέα της Αρχειονομίας και της Ιστορίας) καταρτισμένους Προϊσταμένους των περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα πρέπει από εδώ και στο εξής να τιτλοφορούνται ως «ελλείψει ΠΕ Αρχειονόμου» Προϊστάμενος, χλευάζει και υπονομεύει και τους τόσους πολλούς καταρτισμένους ΠΕ Αρχειονόμους και Ιστορικούς, κυρίως νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από τη θέση που τους αξίζει.
  Ο Νόμος του 1991 ήταν ξεκάθαρος, ότι Προϊστάμενοι των περιφερειακών ΓΑΚ ήταν ΠΕ Αρχειονόμοι, ή απόφοιτοι της Φιλοσοφικής ή της Νομικής Σχολής Αθηνών, με ένα χρόνο τουλάχιστον μετεκπαίδευση στην Αρχειονομία.
  Φυσικά και ο νόμος καταπατήθηκε.
  Και τώρα για να νομιμοποιηθεί ένα ήδη μη τυπικό καθεστώς, εφευρέθηκε αυτή η μεσοβέζικη λύση, η οποία υπονομεύει και φέρνει σε σύγκρουση δύο διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες.
  Και αν λοιπόν κάποτε γίνει ΑΣΕΠ και προσληφθούν οι ΠΕ Αρχειονόμοι και Ιστορικοί, θα πάτε να πείτε στους άλλους που θα δουλεύουν χρόνια στην υπηρεσία, «ξέρεις τον βρήκαμε τον ΠΕ Αρχειονόμο και θα γίνεις από Προϊστάμενος απλός υπάλληλος». Ή θα βάλετε το επιστημονικό δυναμικό να δουλεύει υπό την επίβλεψη των μη εξειδικευμένων υπαλλήλων?
  Προσβλητικό από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις.