Άρθρο 16 – Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.

2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας είναι αρμόδια για :
α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών.
β) την εποπτεία των Ειδικών Αρχείων της Περιφερειακής Ενότητας.
γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους.
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της.
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της.
ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων.
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση.
θ) τη συνεργασία με τους Υπαλλήλους-Συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 35.
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές.
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης.
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων.
ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων.
ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα με εκθέσεις, εκδόσεις, αναπαραγωγές κ.λπ.
ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης.
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων.
ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού.
ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης.
ιλ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

3. Στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας υπάγεται το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύμφωνα με το ν. 4109/2013 (Α΄ 176) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του χαρτογραφικού υλικού που φυλάσσεται στην Κεντρική και τις Π.Υ. των Γ.Α.Κ.
β) τη διάσωση, συλλογή, τακτοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και διάδοση χαρτών, χαρτογραφικών ατλάντων και συναφούς χαρτογραφικού υλικού ιδιαίτερης αξίας καθώς και της εν γένει χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας.
γ) τη μελέτη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επικοινωνιακού ρόλου των χαρτών, η χαρτογραφική υποστήριξη εθνικών θεμάτων, η επιστημονική και τεχνική συνεργασία με σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα χαρτογραφίας και χαρτών και η συνδρομή σε οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
δ) την οργάνωση μόνιμων και κινητών εκθέσεων χαρτών, η παραγωγή σχετικών εκδόσεων, υλικού και άλλων μέσων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
ε) την κατάλληλη αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών χαρτών και η αγορά σπάνιων χαρτών και αξιόλογων συλλογών χαρτών κυρίως του ελλαδικού χώρου, που διατίθενται στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
στ) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και η κατάλληλη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, σχετικά με όλους τους κλάδους της χαρτογραφικής επιστήμης, καθώς και η μελέτη σχετικά με τη χαρτογραφική διάσταση και εν γένει σπουδαιότητα των τοπωνυμίων.
ζ) την οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις χαρτοθήκης χαρτογραφικής βιβλιοθήκης, εκθεσιακών χώρων καθώς και τον καθορισμό κατάλληλων διαδικασιών παροχής μέσων μελέτης, σε ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές ή το ευρύτερο κοινό.
η) το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συστηματικών κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα συντήρησης και αναπαραγωγής παλαιών χαρτών και συναφούς υλικού.
θ) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
ι) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

  • 7 Μαρτίου 2019, 09:04 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Θεωρούμε ανορθόδοξη την ύπαρξη Διευθύνσεων χωρίς τη δημιουργία και ένταξη τμημάτων στη δομή τους.