Άρθρο 35 – Εκκαθάριση αρχείων – Υπάλληλοι Σύνδεσμοι

1. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προβαίνουν στην περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Γ.Α.Κ., όταν τους ζητηθεί, παρέχουν τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στις οικείες υπηρεσίες σε θέματα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των αρχείων τους.
2. Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης το υλικό που επιλέγεται από τα Γ.Α.Κ. και χαρακτηρίζεται διατηρητέο εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται προσωρινά στον οικείο φορέα έως ότου υπάρξουν οι προϋποθέσεις παραλαβής του από τα Γ.Α.Κ.
3. Τα Υπουργεία μεριμνούν για την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου περί εκκαθάρισης και επιλογής αρχείων, στο οποίο προβλέπεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά υπό την εποπτεία των Γ.Α.Κ.
4. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι εν γένει φορείς του δημοσίου τομέα ορίζουν Υπαλλήλους Συνδέσμους με τα Γ.Α.Κ. Καθήκοντα των Υπαλλήλων Συνδέσμων είναι η επισήμανση των τυχόν ημιενεργών και ανενεργών αρχείων που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή παραδοθεί στα Γ.Α.Κ. και η απρόσκοπτη κατάθεση τους στα Γ.Α.Κ.

  • 7 Μαρτίου 2019, 13:21 | Αθανάσιος

    Οι υπάλληλοι – σύνδεσμοι (παρ. 4) καλό είναι να έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα στην εκκαθάριση των αρχείων : για παράδειγμα να μη μπορεί να καταστραφεί κάποιο έγγραφο, αρχείο ή μητρώο χωρίς την υπογραφή τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να παρακολουθούν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμμα που θα υλοποιείται σε συνεργασία των ΓΑΚ και ΕΚΔΔΑ και το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων.