Άρθρο 36 – Πρόσβαση στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ.

1. Τα αρχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) καθώς και τις διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποχρεωτικά με την πάροδο τριάντα (30) ετών. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορούν να τεθούν ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης του κοινού σε κατηγορίες αρχείων καθώς και προθεσμίες άρσης των περιορισμών αυτών. Με νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., είναι δυνατή η άρση των περιορισμών σε χρόνο μικρότερο από τον καθορισμένο.
2. Η πρόσβαση στα αρχεία και το αρχειακό υλικό που φυλάσσονται στη Τμήμα Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2846/ 2000 (Α΄ 229).
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Γ.Α.Κ αναλαμβάνουν τη φύλαξη δημοσίων αρχείων διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υποχρεούνται να τα θέτουν, αμελλητί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.
4. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και στο κοινό σύμφωνα με τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού.
5. Τα αντίγραφα αρχείων που τηρούνται στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα πρωτότυπα.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:19 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

    Άρθρο 36 – Πρόσβαση στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ.

    Είναι αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να διορθώνουν λανθασμένες, συκοφαντικές, προσβλητικές ή κατασκευασμένες πληροφορίες για αυτούς οι οποίες εντοπίζονται σε αρχειακά τεκμήρια και εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν με απαραίτητα νόμιμα τεκμήρια. Προτείνεται, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων και ύστερα από έγκριση της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να προστίθεται και να συνοδεύει τα σχετικά αρχειακά τεκμήρια ένα νέο υπηρεσιακό έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την αίτηση των ενδιαφερομένων για προσθήκη νέας πληροφορίας. Διευκρινίζουμε πως σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε τροποποίηση ιστορικών αρχειακών τεκμηρίων, αλλά την προσθήκη συνοδευτικού εγγράφου με νέες διευκρινιστικές πληροφορίες για το πλαίσιο (χρόνος, αιτία, διαδικασία) μέσα στο οποίο παρήχθησαν για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις.