Άρθρο 26 – Ειδικά θέματα

1. Το σύνολο των θέσεων του προσωπικού των Γ.Α.Κ. κατανέμεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι των Γ.Α.Κ., οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού των Γ.Α.Κ..