Άρθρο 27

Όργανα των Γ.Α.Κ. είναι: α) η Εφορεία των Γ.Α.Κ. και β) ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.