Άρθρο 05 – Εκκλησιαστικά αρχεία

1. Εκκλησιαστικά χαρακτηρίζονται τα αρχεία των ορθόδοξων εκκλησιαστικών αρχών, ιδρυμάτων, ναών και μονών, καθώς και άλλων δογμάτων ή θρησκειών.
2. Οι εκκλησιαστικοί φορείς και οι κάτοχοι εκκλησιαστικών αρχείων οφείλουν να τα τηρούν σε καλή τάξη και κατάσταση, να επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξή τους με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων των Γ.Α.Κ. Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν βοήθεια για την πραγματοποίηση των παραπάνω. Εκκλησιαστικά αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών, δηλώνονται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στα Γ.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
3. Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται με τους εκκλησιαστικούς φορείς και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών αρχείων για τα οριζόμενα στην παρ. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα των Γ.Α.Κ., ότι η διατήρηση των εκκλησιαστικών αρχείων είναι πλημμελής και η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. αποφασίζει τη μεταφορά και παρακαταθήκη τους στα Γ.Α.Κ. για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

  • 6 Μαρτίου 2019, 10:27 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Άρθρο 5 § 2 Προτείνουμε να προβλέπεται μηχανισμός πίεσης σε περίπτωση που δεν τα δηλώσουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνέπεια, όπως μπορούμε να υποστηρίξουμε μετά από την 30χρονη εργασία μας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.