Άρθρο 14 – Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιχειρησιακό στόχο την κάθε φύσεως διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές λειτουργίες, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προμηθειών, του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε, καθώς και την τεχνική και ηλεκτρονική και πληροφοριακή υποστήριξη των κτηριακών και άλλων υποδομών όλων των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
β) Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής
γ) Τμήμα Πληροφορικής
3. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για:
α) το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και των Π.Υ. των Γ.Α.Κ., που αφορούν τη χορήγηση αδειών του προσωπικού και τα αιτήματα μετακίνησης
β) τη διαχείριση του γενικού πρωτόκολλου
γ) την διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
δ) την τήρηση αρχείου υπηρεσιακών εγγράφων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
ε) την υποστήριξη και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
στ) την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών για τους υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν,
ζ) τη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και την προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ
η) τη λογιστική εργασία που απαιτείται για την εκκαθάριση των δαπανών από τη Γ.Δ.Ο.Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
θ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Το Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία και τον εντοπισμό των προβλημάτων που αφορούν στις κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές (μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα πυρασφάλειας, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ.) των εγκαταστάσεων της Κ.Υ. και των Π.Υ.,
β) την ενημέρωση και τη συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας,
γ) την υλοποίηση των διαγωνισμών για τη συντήρηση των κτηρίων και την ανανέωση των μισθώσεων,
δ) τον προγραμματισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων που δεν απαιτούν σχετική τεχνική μελέτη,
ε) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.
5. Το Τμήμα Πληροφορικής, είναι αρμόδιο για :
α) την εγκατάσταση, αποκατάσταση, συντήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, του εσωτερικού δικτύου και των ιστοσελίδων της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. εκτός του προβλεπόμενου στην παρ. 5 του αρ. 15 του π.δ. 18/18 (Α’ 31), με παράλληλη ευθύνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων,
β) την εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων στους εξυπηρετητές και σταθμούς εργασίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση εργασιών της Υπηρεσίας της Κ.Υ. των ΓΑΚ.,
γ) την εκτέλεση έργων στον τομέα της Πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, για τις ψηφιακές υπηρεσίες των οργανικών μονάδων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
δ) την εξασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου των Γ.Α.Κ.,
ε) το σχεδιασμό, την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ.,
στ) την τεχνική υποστήριξη των δράσεων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ζ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.

  • 7 Μαρτίου 2019, 08:57 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Αναφορικά με τη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών παρατηρούμε ότι η ανυπαρξία αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το προσωπικό, τη μισθοδοσία και την οικονομική διαχείριση στερεί από τα ΓΑΚ την αυτοτέλειά τους, ενώ διατυπώνονται έντονες αμφιβολίες εάν οι αντίστοιχες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

  • 6 Μαρτίου 2019, 10:30 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Άρθρο 14 § 3 Είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Τμήματος, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών οικονομικής φύσης από όλες τις αρχειακές υπηρεσίες της χώρας.
    Μέχρι πρότινος όλες οι Περιφερειακές υπηρεσίες λειτουργούσαν αυτόνομα διοικητικά και οικονομικά, εποπτευόμενες όμως από την Κ.Υ. σε επιστημονικό επίπεδο και από το Υπουργείο Παιδείας σε οικονομικό επίπεδο. Το ΥΠΕΠΘ είχε τις δυνάμεις, τις γνώσεις αλλά και το κατάλληλο προσωπικό για να οργανώσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και εποπτείας οικονομικών δεδομένων. Αποτέλεσμα είναι την περίοδο αυτή να μην έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της υπηρεσίας μας ούτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ούτε από το Π.Δ.Ε. και έτσι να μην μπορούμε να εκτελέσουμε την εργασία μας.
    Είναι ζητούμενο κατά πόσο ακόμη και η αύξηση εξειδικευμένου προσωπικού στην Κ.Υ θα μπορούσε να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του ζωτικού οικονομικού τομέα, απαραίτητου για την ομαλή λειτουργία των Π.Υ..