Άρθρο 17 – Διεύθυνση Γ.Α.Κ – Αρχεία Κέρκυρας

1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.

2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας είναι αρμόδια για :
α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών.
β) την εποπτεία των Ειδικών Αρχείων της Περιφερειακής Ενότητας.
γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.
δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους.
ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της.
στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της.
ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής ευθύνης της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων.
η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση.
θ) τη συνεργασία με τους Υπαλλήλους-Συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 35.
ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές.
ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης.
ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων.
ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων.
ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα με εκθέσεις, εκδόσεις, αναπαραγωγές κ.λπ.
ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης.
ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων.
ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού.
ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης.
ιλ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

3. Στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών.

  • 7 Μαρτίου 2019, 09:04 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Θεωρούμε ανορθόδοξη την ύπαρξη Διευθύνσεων χωρίς τη δημιουργία και ένταξη τμημάτων στη δομή τους.