Άρθρο 33 – Αρχεία καταργούμενων δημοσίων, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων

1. Τα αρχεία καταργούμενων δημοσίων, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων περιέρχονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, στα Γ.Α.Κ.
2. Αρχεία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι ιδιωτικοποιούνται, παραμένουν στη διάθεση των ιδιωτικών φορέων για είκοσι (20) έτη, διάστημα κατά το οποίο υπόκεινται στις διατάξεις περί δημόσιου αρχειακού υλικού. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ή και νωρίτερα, εφόσον καταστούν ανενεργά, παραδίδονται στα Γ.Α.Κ.