Άρθρο 29 – Λειτουργία της Εφορείας των Γ.Α.Κ.

1. Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής απόφασης για τον ορισμό των μελών της. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εφορεία σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του ή όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τρία (3) μέλη της ή από τον Γ.Δ. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της Εφορείας. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. επιδίδεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγούμενη της συνεδρίασης.
2. Η Εφορεία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Εφορείας, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις της Εφορείας είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση και γίνεται ειδική μνεία για απουσία ή κώλυμα μέλους. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που μειοψηφούν.
3. Η αμοιβή των μελών της Εφορείας, του Προέδρου και του αναπληρωτή του και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).