Άρθρο 08 – Ειδικά Αρχεία

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., συνιστώνται ειδικά ιστορικά αρχεία ή αρχειακές συλλογές σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, τράπεζες, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4, του ν. 1943/1991 (Α΄ 50). Ως Ειδικά Αρχεία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται και οι ήδη λειτουργούσες αρχειακές υπηρεσίες που έχουν συσταθεί σε δημόσιες υπηρεσίες.
2. Σκοπός των Ειδικών Αρχείων και των αρχειακών συλλογών είναι η καταγραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη και διάθεση στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων που έχουν παραχθεί ή συγκεντρωθεί κατά τη λειτουργία και εξέλιξη των παραπάνω φορέων.
3. Τα Ειδικά Αρχεία λειτουργούν υπό την εποπτεία των Γ.Α.Κ. τα οποία είναι αρμόδια για την έγκριση της διαδικασίας εκκαθάρισης και επιλογής καθώς και τη χορήγηση άδειας καταστροφής του αρχειακού υλικού που δεν κρίνεται διατηρητέο.
4. Για τη λειτουργία και στελέχωση των Ειδικών Αρχείων διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό από τον οικείο φορέα.

  • 7 Μαρτίου 2019, 08:28 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Να προστεθεί παρ. 5.: «Από τη δημοσίευση του παρόντος, κανένας φορέας δε δύναται να προβεί σε σύσταση αρχειακής υπηρεσίας και διαχείριση αρχειακού υλικού ιστορικής σημασίας εάν δεν έχει συσταθεί Ειδικό Αρχείο σύμφωνα με το παρόν ή δεν έχει προηγηθεί κοινοποίηση στα ΓΑΚ».

  • 7 Μαρτίου 2019, 08:12 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

    Να προστεθεί ως § 5.: «Από τη δημοσίευση του παρόντος, κανένας φορέας δε δύναται να προβεί σε σύσταση αρχειακής υπηρεσίας ή άλλης επίσημης ή ανεπίσημης δομής για τη διαχείριση αρχειακού υλικού ιστορικής σημασίας εάν δεν έχει συσταθεί Ειδικό Αρχείο σύμφωνα με όσα ορίζει το παρόν άρθρο