Άρθρο 02 – Δημόσια αρχεία

1. Δημόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που παράγονται από την ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τα Yπουργεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δικαστικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, τα ληξιαρχεία, τα συμβολαιογραφεία, τα υποθηκοφυλακεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα του απόδημου ελληνισμού και τις λοιπές υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθ. 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Τα δημόσια αρχεία διακρίνονται σε :
α) Ενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, των μαρτυριών και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται καθημερινώς για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων μιας υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα και διατηρούνται στον τόπο παραγωγής τους.
β) Ημιενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων, που αν και έχουν πάψει να θεωρούνται ενεργά, κατά την έννοια της περίπτ. α, δεν μπορούν να υποστούν εκκαθάριση διότι δεν έχει λήξει ο χρόνος διατήρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Γ.Α.Κ. παρακολουθούν τα ημιενεργά αρχεία ως προς την καλή τους τήρηση από την υπηρεσία παραγωγής τους.
γ) Ανενεργά, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων των οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει λήξει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και δεν έχουν πλέον υπηρεσιακή χρησιμότητα για τον φορέα παραγωγής τους. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) παραλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανενεργά αρχεία μετά τη διαδικασία της εκκαθάρισης και επιλογής τους και διατηρούν το δικαίωμα της περαιτέρω επεξεργασίας μετά την παραλαβή τους.
δ) Διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων τα οποία ανεξάρτητα από την παλαιότητά τους, εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά. Εφόσον παρέλθει τριακονταετία από την παραγωγή τους, τα Γ.Α.Κ. μεριμνούν ώστε να παραλάβουν ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής κατατίθενται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ. μετά την πάροδο εξήντα (60) ετών από τον χρόνο παραγωγής τους.
2. Αν τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν ότι η διατήρηση των δημόσιων αρχείων από τους φορείς παραγωγής τους είναι πλημμελής και ότι η πρόσβαση του κοινού σε αυτά είναι δυσχερής, μπορούν να απαιτήσουν την άμεση κατάθεση των συγκεκριμένων αρχείων στις υπηρεσίες τους.
3. Τα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών που ψηφιοποιούνται ή μεταφέρονται σε άλλο υλικό υπόστρωμα σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατατίθενται στα Γ.Α.Κ. σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Ο χρόνος διατήρησης του πρωτότυπου αρχειακού υλικού ορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με την επιφύλαξη της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 3.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:57 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 02 – Δημόσια αρχεία

  Αρκετοί οργανισμοί του δημοσίου καταργούνται ή συγχωνεύονται με άλλους οργανισμούς. Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τα αρχεία αυτών των οργανισμών επειδή αυτό ενέχει κίνδυνους καταστροφής ή απώλειας υλικού. Προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου ή καλύτερη διατύπωση του άρθρου 33:

  4. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή κατάργησης δημοσίων οργανισμών ορίζεται υπάλληλος εκκαθάρισης σε συνεργασία με υπάλληλο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) για την καταγραφή των αρχείων. Τα ανενεργά αρχεία του συγχωνευμένου ή κατηργημένου οργανισμού μεταφέρονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Τα ημιενεργά, ενεργά και διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας αρχεία των συγχωνευμένων φορέων μεταφέρονται στους νέους φορείς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διατήρησή τους.

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:23 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Άρθρο 2, παρ.3 : να αναδιατυπωθεί αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης του πρωτότυπου αρχειακού υλικού σε περιπτώσεις ψηφιοποίησης υλικού, καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση του πρωτότυπου στο διηνεκές. Η ψηφιοποίηση δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση της πληροφορίας στο διηνεκές.

 • 6 Μαρτίου 2019, 08:30 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ

  «Δημόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που παράγονται από την ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ του ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ, τα Yπουργεία …………»

  — θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ του ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή και έλεγχο του Κυβερνητικού Προγράμματος. Μια Οριζόντια Δομή με πλούσια παραγωγή τεκμηρίων.