Άρθρο 11 – Διάρθρωση της Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.

1. Τα Γ.Α.Κ συγκροτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), που λειτουργεί ως Γενική Διεύθυνση με προϊστάμενο τον Γενικό Διευθυντή (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.
2. Η Κ.Υ. είναι αρμόδια για την εποπτεία και το συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και τμημάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη κάθε είδους μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών.
3. Η Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων,
β) Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων,
γ) Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ) Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα επιμέρους τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ε) Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύμφωνα με το ν. 4109/2013 (Α΄ 176),
στ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ – Αρχεία Κέρκυρας, στην οποία υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών όπως μετονομάζεται εφεξής το «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παξών» με έδρα τους Παξούς,
ζ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:09 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 11 – Διάρθρωση της Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.

  Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων είναι μια διεύθυνση με πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους αρμοδιότητες προτείνεται η διάσπασή της για την ομαλότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία της σε: α) Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας Συντήρησης και Διατήρησης και β) Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Δράσεων, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας.
  Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας Συντήρησης και Διατήρησης θα μεριμνεί μεταξύ άλλων και για τα ψηφιοποιημένα αρχεία-ψηφιακούς πόρους, αλλά και για τα σύγχρονα παραγόμενα αρχεία σε ψηφιακό περιβάλλον.

  Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Δράσεων, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας θα έχει μεταξύ των αρμοδιοτήτων της και την εξασφάλιση πόρων από κοινοτικά, ιδιωτικά κ.ά. προγράμματα.

  Οι διευθύνσεις που έχουν αυξημένες αρμοδιότητες είναι αναγκαίο να διαρθρώνονται σε τμήματα με σαφείς αρμοδιότητες και εξειδικευμένες θέσεις προσωπικού.

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:36 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  1) Να προβλεφθεί στο οργανόγραμμα ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και η ένταξη του στη δομή της Υπηρεσίας με προσθήκη σχετικού εδαφίου.

  2) Άρθρο 11, παρ.3 ε, στ, ζ: Για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης, δεν προβλέπεται εσωτερική δομή σε επίπεδο Τμήματος.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:28 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 11 Προτείνουμε να γίνουν Διευθύνσεις και άλλα Αρχεία στα οποία υπάγονται πρώην Τοπικά Αρχεία, Αρχειοφυλακεία ή Συλλογές (π.χ. Φθιώτιδας, Αρκαδίας ή Δωδεκανήσου, Μαγνησίας, Σύρου, Νάξου κ.ά), όπου υπάρχει και γεωγραφική ιδιαιτερότητα.