Άρθρο 09 – Αποστολή, σκοποί και μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους

1. Αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης, με σκοπό :
α) τη διατήρηση των πάσης φύσεως τεκμηρίων που αναφέρονται στην πολιτική, διοικητική, οικονομική και κοινωνική πορεία του ελληνικού κράτους και στην εν γένει ατομική και συλλογική μνήμη,
β) την εποπτεία των αρχείων των Υπουργικών Συμβουλίων, των Υπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, των Δήμων και Κοινοτήτων, των φορέων δημόσιου χαρακτήρα και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιδιωτικών αρχείων. Η εποπτεία αυτή συνίσταται στον εντοπισμό και την καλή διατήρηση των αρχείων.
γ) τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχείων,
δ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστημονικής έρευνας,
ε) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού έθνους.
2. Η αποστολή και οι σκοποί της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. επιτυγχάνονται κυρίως με:
α) τη διάσωση, τη συγκέντρωση, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη φύλαξη αρχείων και την εκπόνηση σχετικών εργαλείων έρευνας,
β) την επισήμανση και απογραφή των δημοσίων αρχείων, την επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και την προετοιμασία για τη διάθεσή τους στο κοινό,
γ) τη συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και εν γένει με φορείς δημοσίου τομέα που δεν έχουν καταθέσει τα αρχεία τους στα Γ.Α.Κ., ως προς την ευθυγράμμιση των πρακτικών αποχαρακτηρισμού και ανοίγματος των αρχείων τους στο κοινό. Οι εκκαθαρίσεις κάθε είδους αρχείων των παραπάνω Υπουργείων και φορέων γίνονται μετά από έγκριση των Γ.Α.Κ. Τα Yπουργεία συνεργάζονται με τα Γ.Α.Κ. για το σχεδιασμό της διαχείρισης των ενεργών και ημιενεργών αρχείων,
δ) τη συνεργασία με την Eκκλησία και τους θρησκευτικούς φορείς άλλων δογμάτων ή θρησκειών και τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων για τη διάσωση, διατήρηση και διαχείριση των αρχείων τους,
ε) την εποπτεία των Ειδικών Αρχείων,
στ) την έκδοση δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών), που εξυπηρετούν την ιστορική γνώση και την προβολή των αρχειακών πηγών που διατηρούνται στα Γ.Α.Κ.,
ζ) τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η) τον εμπλουτισμό με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και αντιγράφων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη, οργανισμούς ή ιδιώτες,
θ) τη δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τη διαμόρφωση και άσκηση αρχειακής πολιτικής,
ι) την αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ια) την ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Γ.Α.Κ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:06 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 09 – Αποστολή, σκοποί και μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους

  Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) πρέπει να έχουν ηγετική θέση στη διαχείριση των αρχείων της χώρας και να δημοσιεύουν συγκεκριμένες πολιτικές, κανόνες, πρότυπα αρχειοθέτησης και περιγραφής. Είναι αναγκαία η προσθήκη στην αποστολή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) στην παράγραφο 1: «στ) διαμόρφωση εθνικής αρχειακής πολιτικής» και στη συνέχεια η προσθήκη στην παράγραφο 2: «ιβ) τη διασφάλιση της ελευθερίας της πρόσβασης στους πολίτες» και «ιγ) έλεγχο φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων».

 • 7 Μαρτίου 2019, 21:00 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Στην παράγραφο 2, μετά το εδάφιο β να προστεθεί: «Η κατάρτιση των υπαλλήλων-συνδέσμων σε θέματα ορθής τήρησης και φύλαξης των ενεργών και ημιενεργών αρχείων και διαδικασίας παράδοσης των ανενεργών αρχείων των υπηρεσιών τους στα ΓΑΚ».

 • 7 Μαρτίου 2019, 20:39 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Παράγραφος 2, εδάφιο γ: Εξ όσων γνωρίζω, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπάγεται έως τώρα στην δικαιοδοσία των ΓΑΚ και δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαιρεθεί από την υποχρέωση παράδοσης των ανενεργών του αρχείων στη κρατική αρχειακή υπηρεσία, όπως ακριβώς ισχύει και τα αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών,…

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:51 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο «Η συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση για την πρόσφορη επεξεργασία, εφαρμογή και υλοποίηση μέτρων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφορικά με την τήρηση αρχείων του δημόσιου τομέα».

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:33 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Μετά την παράγραφο 2 εδάφιο β, να παρεμβληθεί ως εδάφιο γ: «τη συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση για την πρόσφορη επεξεργασία, εφαρμογή και υλοποίηση μέτρων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφορικά με την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων του δημόσιου τομέα».
  Θεωρώ την προσθήκη εξαιρετικά σημαντική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των αρχείων της Διοίκησης τα οποία παράγονται και διακινούνται ηλεκτρονικά στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:31 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Άρθρο 9, παρ. 2, γ: η εποπτεία στην ουσία δεν υφίσταται αφού δεν υπάρχει σαφής σχετική περιγραφή με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, μετά τη δημοσίευση του Νόμου.

  Επιπλέον, να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο «Η συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση για την πρόσφορη επεξεργασία, εφαρμογή και υλοποίηση μέτρων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφορικά με την τήρηση αρχείων του δημόσιου τομέα».