Άρθρο 34 – Παρακαταθήκη αρχειακού υλικού

1. Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς που έχουν στην κατοχή τους αρχεία και αρχειακό υλικό μπορούν να τα καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωμα ανάληψής τους όποτε επιθυμούν. Κατά την κατάθεση και ανάληψη συντάσσεται λεπτομερές πρακτικό.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργού που εκδίδεται μετά από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., τα δημόσια αρχεία εθνικής σημασίας μεταφέρονται και κατατίθενται στα Γ.Α.Κ. εάν η φύλαξη και η συντήρηση τους από τους κατόχους τους είναι πλημμελής και η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής.