Άρθρο 40 – Πόροι των Γ.Α.Κ.

1. Οι πόροι των Γ.Α.Κ. προέρχονται κυρίως από:
α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
β) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς
γ) κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, και κάθε είδους εισφορές φυσικών, νομικών ή ενώσεων προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
δ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής των Γ.Α.Κ. ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή των Γ.Α.Κ., διάθεση αρχειακού υλικού για αναπαραγωγή και είσπραξη τελών σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4338/2006 ( Α΄ 57) και του ν. 4305/2014 ( Α΄ 237),
ε) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων για τη διάθεση αναμνηστικών και αντιγράφων από τη συλλογή χειρογράφων, χαρακτικών των Γ.Α.Κ. καθώς και χαρτικών, γραφικής ύλης κλπ.
στ) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λ.π. καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς τρίτους
ζ) έσοδα από τη διάθεση και χρήση των χώρων των Γ.Α.Κ. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τρίτων που συνάδουν με την αποστολή και τους σκοπούς των Γ.Α.Κ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και αποδοχής των πόρων της περίπτ. γ’ της παρ. 1, η τιμή διάθεσης δημοσιευμάτων, εκδόσεων και άλλων προϊόντων και δραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ. σύμφωνα με τις περιπτ. δ’, ε’, στ’ και ζ’, ο τρόπος της διαχείρισης των εσόδων, τα είδη των δαπανών που θα καλύπτονται από τα έσοδα αυτά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.