Άρθρο 37 – Πρόσβαση σε αρχεία ιδιωτικών αρχειακών φορέων

Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στους νομίμως συνιστάμενους και λειτουργούντες ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς είναι προσβάσιμα στο κοινό με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα και τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και του άρθρου 5 του ν. 2472/1997 (Α΄50) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις του με αριθμό 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.