Άρθρο 22 – Κατάταξη προσωπικού

Το προσωπικό που κατά την δημοσίευση του παρόντος κατέχει θέσεις των κλάδων ΠΕ Αρχειονόμων, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΠΕ Χημικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων, ΤΕ Ταξινόμων, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Ταξινόμων, ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Κλητήρων, κατατάσσεται αυτοδικαίως με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στους ακόλουθους κλάδους:

α)        στον  κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων.

β)        στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

γ)         στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων.

δ)         στον κλάδο ΠΕ Χημείας, που προβλέπεται από το παρόν,  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικού.

ε)         στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται από το παρόν,  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

στ)       στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

ζ)         στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων και ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων.

η)         στον κλάδο ΤΕ Ταξινόμων, που προβλέπεται από το παρόν,  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ταξινόμων.

θ)         στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

ι)          στον κλάδο ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων, που προβλέπεται από το παρόν,  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ταξινόμων

ια)        στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων

ιβ)        στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών

ιγ)        στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που προβλέπεται από το παρόν,  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

ιδ)        στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων, που προβλέπεται από το παρόν, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:15 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

    Άρθρο 22 – Κατάταξη προσωπικού

    Είναι αναγκαίο να διασαφηνίζεται στον παρόντα νόμο πως η αντιστοίχιση θέσεων στο οργανόγραμμα των μεταταγμένων υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους θα γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Να μην επιτρέπεται ρητά η κάλυψη οργανικών θέσεων από προσωπικό που δεν έχει τα τυπικά προσόντα.