Άρθρο 59 – Καταργούμενη διάταξη

Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί προαιρετικής εγγραφής αγροτικών συνεταιρισμών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καταργείται.