Άρθρο 49 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες των προδιαγραφών που τηρούν οι φορείς πιστοποίησης της υποβρύχιας παλαίωσης οίνων της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 41, ο έλεγχος τους, καθώς και η εγγραφή των ανωτέρω φορέων σε σχετικό μητρώο, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητές τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών ορίζονται το ελάχιστο τέλος απλής χρήσης θαλάσσιου πυθμένα της παρ. 10 του άρθρου 41, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, ιδίως βάσει του αριθμού φιαλών, του εμβαδού του κλωβού πόντισης και του χρόνου παλαίωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με την προσωρινή έξοδο των προς πόντιση οίνων από τη φορολογική αποθήκη της παρ. 2 του άρθρου 43, καθώς και την κατά περίπτωση επιστροφή αυτών ή τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, μετά την ολοκλήρωση της παλαίωσης των οίνων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, προβλέπονται οι όροι χωροθέτησης των Περιφερειακών Πάρκων Παλαίωσης Οίνων του άρθρου 48 και ειδικότερα οι ελάχιστες αποστάσεις από λιμάνια, ακτές κολύμβησης, λειτουργούσες τουριστικές μονάδες ή εγκαταστάσεις και από υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις ή υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες βιομηχανικές μονάδες, εξορυκτικές εγκαταστάσεις, λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εγκαταστάσεις, η συντήρηση και απομάκρυνσή τους, καθώς και οι συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς τη ξηρά.

  • Η παλαίωση οίνων σε θαλάσσια ζώνη υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Προτείνουμε ωστόσο να προβλεφθεί στο παρόν νομοθέτημα η δυνατότητα ρύθμισης, μέσω κοινής υπουργικής απόφασης, της παλαίωσης οίνων σε λίμνες και ποταμούς. Αυτό μπορεί να προβλεφθεί σε αυτό το άρθρο.