Άρθρο 47 – Επισήμανση

1. Οι φιάλες που ανελκύστηκαν και κατεγράφησαν μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της οινοποιητικής επιχείρησης για τις εργασίες επισήμανσης. Εφόσον έχει βεβαιωθεί στο πρωτόκολλο ανέλκυσης, ότι δεν είναι δυνατή η επισήμανση μέσω επικολλώμενης ετικέτας επί της φιάλης λόγω της υποθαλάσσιας παλαίωσης, η επισήμανση γίνεται επί χάρτινης ετικέτας, η οποία δένεται γύρω από τη φιάλη και σφραγίζεται με κέρινη σφραγίδα από την οινοποιητική επιχείρηση. Υπεύθυνη για την επισήμανση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι η οινοποιητική επιχείρηση.
2. Οι οίνοι που έχουν υποστεί πόντιση τουλάχιστον για ένα (1) έτος μπορούν να φέρουν την ένδειξη: «παλαιωμένος στη θάλασσα»/«aged in the sea water» ή «aged underwater»/«veilli dans la mer», συνοδευόμενη απαραιτήτως από τη συνολική διάρκεια παλαίωσης σε καταβύθιση, εκφραζόμενη σε μήνες ή έτη, στην αντίστοιχη γλώσσα. Ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει σχετική βεβαίωση.
3. Ως προς την επισήμανση τροφίμων και οίνων εφαρμόζονται οι Κανονισμοί (ΕΕ) 1169/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (L 304) και 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (L 347).