Άρθρο 40 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ορίζονται ως:
α) «οίνοι»: τα εμφιαλωμένα προϊόντα του Μέρους ΙΙ, του Παραρτήματος VII, του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (L 347),
β) «υποθαλάσσια πόντιση»: η καταβύθιση, εντός της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης, σε βάθος μεταξύ δέκα (10) και πενήντα (50) μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας,
γ) «Περιφερειακά Πάρκα Παλαίωσης Οίνων»: οι οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες όπου δύνανται να ποντίζονται οίνοι προς παλαίωση περισσότερων από μιας επιχειρήσεων.