Άρθρο 8 – Χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικών αγωγών, κατανομή δικαστικών εξόδων και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού – Προσθήκη Κεφαλαίου Ε’ στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994

Στο Μέρος Όγδοο του ν. 2251/1994 (Α’ 191) προστίθεται Κεφάλαιο Ε’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 10ιδ
Χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικών αγωγών
(άρθρο 10 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
Η χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικής αγωγής από τρίτα μέρη απαγορεύεται.

Άρθρο 10ιε
Κατανομή των εξόδων αντιπροσωπευτικής αγωγής για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης
(άρθρο 12 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
1. Μεμονωμένοι καταναλωτές, τους οποίους αφορά αντιπροσωπευτική αγωγή για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης, δεν καταβάλλουν δικαστικά έξοδα.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μεμονωμένος καταναλωτής τον οποίο αφορά αντιπροσωπευτική αγωγή επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης και έχει καταστεί διάδικος, μπορεί να κληθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα, τα οποία προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας συμπεριφοράς του.

Άρθρο 10ιστ
Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές
(άρθρο 13 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
1. Οι νομιμοποιούμενοι φορείς που ασκούν εγχώριες και διασυνοριακές αντιπροσωπευτικές αγωγές παρέχουν πληροφορίες, ιδίως στον ιστότοπό τους, σχετικά με:
α) τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που έχουν αποφασίσει να ασκήσουν ενώπιον του δικαστηρίου,
β) την κατάσταση των αντιπροσωπευτικών αγωγών που έχουν ασκήσει ενώπιον δικαστηρίου,
γ) τα αποτελέσματα των αντιπροσωπευτικών αγωγών των περ. α) και β).
2. Οι νομιμοποιούμενοι φορείς ενημερώνουν, εντός πέντε (5) ημερών από την άσκηση της αντιπροσωπευτικής αγωγής, με ανάρτηση στον ιστότοπό τους, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τους καταναλωτές τους οποίους αφορά εν εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν στην ίδια αγωγή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10ια.
3. Με την επιφύλαξη των πληροφοριών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, το δικαστήριο δύναται, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών που μετέχουν στην ένωση που άσκησε τη αντιπροσωπευτική αγωγή, να διατάξει τον προμηθευτή να ενημερώσει αυτούς, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με δαπάνες του προμηθευτή, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το εύλογο και αναλογικό κόστος, σχετικά με ενδεχόμενες τελεσίδικες αποφάσεις για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10θ ή για ενδεχόμενο συμβιβασμό, του άρθρου 10ιγ, εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την επικύρωση του συμβιβασμού, ενημερώνοντας ατομικά όλους τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει, εάν οι συμμετέχοντες καταναλωτές έχουν ενημερωθεί για την τελεσίδικη απόφαση ή τον συμβιβασμό με άλλον τρόπο.
4. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης της παρ. 3 εφαρμόζονται και σε τελεσίδικες αποφάσεις που απορρίπτουν τις αγωγές για μέτρα επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης νομιμοποιούμενων φορέων.
5. Ο νικήσας διάδικος μπορεί να ανακτήσει τα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών του παρόντος στους καταναλωτές στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής.

Άρθρο 10ιζ
Εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές
(παρ. 1 άρθρου 14 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχει στο καταναλωτικό κοινό πληροφορίες για τους νομιμοποιούμενους φορείς που έχουν οριστεί για την άσκηση εγχώριων και διασυνοριακών αντιπροσωπευτικών αγωγών και γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εκκρεμείς αντιπροσωπευτικές αγωγές και τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.».

«Άρθρο 10ιη
Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(παρ. 2 άρθρου 13 και παρ. 2 άρθρου 23 Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ)
1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων γνωστοποιεί τον ιστότοπο ή τους ιστότοπους του άρθρου 10ιζ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι την 26η Ιουνίου 2023, και σε κάθε περίπτωση μελλοντικής διαφοροποίησής τους.
2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου υποστηρίζει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των νομιμοποιούμενων φορέων για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών και την ανταλλαγή και διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών τους, όσον αφορά στον χειρισμό των εγχώριων και διασυνοριακών παραβάσεων του Παραρτήματος ΙΙ.
3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρώτη φορά έως την 26η Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια ετησίως, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον αριθμό και το είδος των αντιπροσωπευτικών αγωγών που έχουν ασκηθεί και τις αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί,
β) το είδος των παραβάσεων του Παραρτήματος ΙΙ και τους διαδίκους αυτών.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, Άρθρο 10ιστ, παρ. 5, προτείνουμε την προσθήκη: «σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το δικονομικό δίκαιο»

 • Αναφορικά με το Άρθρο 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, Άρθρο 10ε, παρ.1, εδάφιο α, προτείνουμε την τροποποίηση ως εξής:
  “α) τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που έχουν ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου,

  Αιτιολογία:
  Θεωρούμε σκόπιμο να μην αναρτώνται τα στοιχεία πριν την άσκηση της αγωγής, καθ’ ότι υπάρχει η περίπτωση να μην ασκηθεί η αγωγή τελικώς και η ανακοίνωση αυτή να θεωρηθεί δυσφημιστική για τον προμηθευτή ή και να χαθεί το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού του προμηθευτή

 • Αναφορικά με το Άρθρο 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, Άρθρο 10ε, παρ. 2, προτείνουμε την προσθήκη «εφόσον έχει τη θέση ενάγοντος».

 • Αναφορικά με το Άρθρο 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, Άρθρο 10ιστ, παρ. 2, καθ’ ότι η προθεσμία των πέντε ημερών που προβλέπεται είναι εξαιρετικά σύντομη, προτείνουμε να τροποποιηθεί στις είκοσι ημέρες.

 • Αναφορικά με το Άρθρο 8, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, Άρθρο 10ιδ-Χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικών αγωγών, θεωρούμε επιβεβλημένο το συγκεκριμένο άρθρο να τροποποιηθεί ώστε να προβλεφθεί χρηματοδότηση υπό προϋποθέσεις.
  Συγκεκριμένα προτείνουμε:
  “Η χρηματοδότηση αντιπροσωπευτικής αγωγής από τρίτα μέρη απαγορεύεται, με εξαίρεση της χρηματοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, κεφάλαιο Β’, Άρθρο 10γ, παρ. 4., εδάφια δ, στ και η».

  Αιτιολογία:
  Είναι αξιοσημείωτο ότι το συνολικό κόστος των αντιπροσωπευτικών αγωγών είναι εξαιρετικά υψηλό. Ως εκ τούτου,το υψηλό κόστος αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες είναι μη κερδοσκοπικές ενώσεις και τα έσοδά τους είναι αρκετά περιορισμένα (κυρίως από τις συνδρομές των μελών). Επιπλέον να επισημάνουμε ότι οι διαδικασίες και στους τρεις βαθμούς της δικαιοσύνης είναι χρονοβόρες και πολυδάπανες. Από την πολύχρονη εμπειρία μας η χρονική διάρκεια για να καταστεί μία απόφαση συλλογικης αγωγής αμετάκλητη κυμαίνεται από έξι έως επτά έτη.
  Επιπροσθέτως, να αναφέρουμε ότι οι προμηθευτές είθιστε να είναι εταιρείες με μεγάλο κύκλο εργασιών, οι οποίοι διαθέτουν οικονομικούς πόρους και οργανωμένες νομικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις ενώσεις καταναλωτών οι οποίες λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό εθελοντικά και κύριος σκοπός τους είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και ιδίως των ευάλωτων.
  Κατά συνέπεια θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει ένας συνδυασμός διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης και συγκεκριμένα:
  1. δημόσια χρηματοδότηση,
  2. χρηματοδότηση από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα με κοινωνικό ή κοινωφελή σκοπό και επιστημονικούς φορείς,
  3. τα περιορισμένα τέλη που θα εισπράττονται από τους καταναλωτές