ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – Άρθρο 60 – Έναρξη ισχύος

  1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3.
  2. Η ισχύς του Μέρους Α’, πλην των εσωτερικών παρ. 4α, 4β, 4ια, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), καθώς και της εσωτερικής παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως αυτές προστίθενται με το άρθρο 9 του παρόντος, αρχίζει από την 26η Ιουνίου 2023 και αφορά στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται από την 25η Ιουνίου 2023.
  3. Η ισχύς του άρθρου 52 αρχίζει από την 26η Ιουνίου 2023.
  • 13 Ιανουαρίου 2023, 11:44 | Σ.Κ.

    Καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τις υποθέσεις που διέπονται από το άρθρο 74 του ν.4537/2018, το οποίο τροποποιείται με το άρθρο 22 του παρόντος, θα πρότεινα είτε η εν λόγω διάταξη να έχει αναδρομική ισχύ για 2-3 έτη είτε να εντάσσει στο πεδίο εφαρμογής της υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει αξίωση επιστροφής του ποσού από τον πληρωτή.