Άρθρο 28 – Προσωρινά μέτρα – Προσθήκη άρθρου 13δ στον ν. 2251/1994

Στον ν. 2251/1994 (Α΄ 191) προστίθεται άρθρο 13δ ως εξής:
«Άρθρο 13δ
Προσωρινά μέτρα
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η παράβαση της νομοθεσίας ενέχει άμεσο, σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο βλάβης σε βάρος των καταναλωτών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης, δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
2. Ως προσωρινά μέτρα νοούνται:
α) η προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης σε ιστότοπο, όπου η αρμόδια αρχή αποστέλλει σχετική εντολή, ανάλογα με την περίπτωση, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τα διαχειριζόμενα από αυτή ονόματα χώρου (domain names) ή στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) με τη διακοπή της πρόσβασης στη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) ή σε όλα τα παραπάνω. Η ως άνω εντολή αναφέρει ιδίως τα ονόματα χώρου (domain names) και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), στα οποία πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση, τη διεύθυνση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) που επιτρέπει τον προσδιορισμό και την παράβαση λόγω της οποίας εκδίδεται η εντολή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ή οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο εφαρμόζουν αναλόγως τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 36Α του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
β) η άμεση παύση της παράβασης και ιδίως η προσωρινή σφράγιση φυσικού καταστήματος, από την αρμόδια αστυνομική αρχή, καθώς και η παύση διαφήμισης,
γ) η γνωστοποίηση στο καταναλωτικό κοινό μέσω του τύπου, της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, των στοιχείων του ελεγχόμενου και των πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, πριν τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου συμμόρφωσης.
3. Η απόφαση προσωρινών μέτρων δύναται να περιλαμβάνει και την απαίτηση λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, εντός ταχθείσας προθεσμίας.
4. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να επιβάλλει, εκτός των λοιπών μέτρων συμμόρφωσης, και πρόσθετο πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, προς την απόφαση λήψης προσωρινών μέτρων.
5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190 ).».